Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikaanjagende argumenten, al brengt men er nog zoo fraaie leuzen bij te pas. Wijken is reeds half bezwijken. Welke kracht zou er nog uit kunnen gaan van een in 's volks en eigen oogen vernederd, telkens terugtrekkend, patriciaat? Zelfs daar, waar de achting voor de overheid tot bij 't vriespunt is gedaald, wordt èn van 't gezag èn van de gezagskringen iets nobels verwacht. En wat is nu minder nobel dan zich te buigen voor de sociale idee, niet omdat men haar schoon vindt, eenig-schoon en beloften-rijk, maar omdat nu eenmaal de geestelijke dampkring er mede bezwangerd is. Wat minder nobel, dan met den tijdgeest al pruttelende meegaan? Wat minder nobel dan, aanvoerder zijnde, cynisme en demoralisatie te kweeken bij de aanvoering en hoopvolle leiding dervende menigte ?

Langs slinksche banen, door middel van dubbelzinnige vertooningen laat zich het noodlot niet bezweren. Er moet een uitweg gevonden. Het dringend geroep om: „meer licht", om meer billijke levensvoorwaarden wordt somwijlen dreigend. Eer het te laat is, stelle men vast, hoe te handelen.

Toegeven, als door den stroom der moderne gedachten medegesleurd, zou de verstoorde moreele orde niet herstellen. Om de eenvoudige reden, dat wie toegeeft, vat op zich geeft, en van eene dirigeerende klasse mag verwacht worden, dat zij met geen andere eischen, dan die des rechts, rekening houde; daarnevens: dat zij leiding geve, nimmer ontvange.

Men bedenke dan echter wel, wat het zeggen wil, te leiden, een geheel volk, bij het streven naar een hoogere rechtsorde, tot gids te zijn!

Waar nog zooveel aan de primitieve beschaving der steenen ijzerperiodes herinnert, waar ongetemperd „struggle for life" en ongetemde zelfzucht nog zoo vaak den boventoon voeren, waar ondanks den wederopbloei van het spiritualisme in ons midden, nog steeds de karaktervorming een gesloten boek blijft en geestesadel bij het bezit van aardsche goederen achter wordt gesteld, daar heeft de wetenschappelijk-geschoolde,

Sluiten