Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dc vermogensbelasting die een kras licht werpen op de steeds klimmende wanverhouding tusschen de groote koopsteden en de residentie onderling. Terwijl Amsterdam met 767 millioen ongeveer een tiende van 't nationaal vermogen herbergt, komt 's Gravenhage de 700 millioen heel nabij, blijft Rotterdam met nauwelijks 398 millioen in de achterhoede.

Al schat men 't bedrag der Kotterdainsche vermogens, te 's Gravenhage aangeslagen, op 50 millioen, toch behoudt de Residentie een enormen voorsprong boven Rotterdam. Dit kan alleen hieraan toegeschreven worden dat elders gevormde kapitalen, door hagonianie aangetast, geen rust hebben eer zij goed en wel tusschen Binnenhof en Kurhaus gedoken zitten!

AANTEEKENING 4. De lersche landlords hebben navolgers gevonden! Friesche, Zeeuwsche, Geldersche, Utrechtsche, Overijsselsche, Brabantsche navolgers!

En dan verwijten wij nog den Franschen hun zucht naar centralisatie, den Britten hun London-Season! Maar weten wij 't dan niet dat er geen vermogende Fransche familie is, of zij heeft een landgoed in bezit, 't welk als haar hoofdzetel wordt aangeduid, en waar zij, telken jare, meerdere maanden achtereen doorbrengt.

Weten wfl 't dan niet dat de Britsche edelman juist zijn kracht zoekt — en vindt! — in 't waarnemen van onbezoldigde graafschapsambten, die hem noodzaken een groot gedeelte des jaars buiten door te brengen, 't geen hem trouwens volstrekt niet tegenstaat.

Wanneer een jong mensch van goeden huize hier te lande, na afgeloopen studietijd, 't voornemen kenbaar maakt zich op zijn buitengoed te vestigen, 't gescharrel en gedwarrel der „groote wereld" (aldus genoemd omdat zij in dubbelen zin zoo klein is) den rug toekeert, — hoe geringschattend wordt er niet over zijn denkbeelden gesproken! „Kan men zoo iets begrijpen: iemand, „in zijn positie, bedankt er voor „diplomaat" te worden! Zulke „„brillante vooruitzichten" opgeofferd aan.... 't eentonig buitenleven! Wie snapt er iets van? enz. enz."

Zou het niet zijn dat de persoon in quaestie zich van de roeping eens patriciërs te veel bewust is om op 's lands kosten komedie te gaan spelen aan 't een of «ander uitheemsch hof? Zou het niet. zijn dat hij teveel eergevoel bezit om, rijk als hjj is, op betrekkelijk jeugdigen leeftijd, een generaalstraktement.... op te strijken ? (want verdienen kan 't niet genoemd worden!) Zou 't niet zijn dat hij zich te duidelijk een voorstelling maakt van de honderden, ja wel duizenden voldaangeteekende belastingbriefjes die er noodig zjjn, om zulk een generaalstraktement te formeeren ? Zou 't niet zijn dat hij 't 6n in zijn eigen, èn in 's lands belang, 't verkieslijkste acht, 't verwijt van parasitisme, om 't even of 't van Dr. Kuyper komt of van'een „roode", te ontgaan? Of denkt hy er dat alles niet bij en zijn 't uitsluitend overwegingen van intiemen aard, die zijn gedragslijn bepalen ? Dftn nög, heeft hij 't aan 't rechte eind, want hy geeft een goed voorbeeld.

Sluiten