Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is te ongerijmd, om te denken. En daar komt nog bij, dat niet alleen mannen maar ook vrouwen als getuigen werden toegelaten. Vreemde vrouwen mochten dus bij den doop van een kind tegenwoordig zijn en op de voorgestelde vragen antwoorden en verplichtingen op zich nemen voor de Christelijke opvoeding van het kind. Maar de eigen moeder zou geweerd zijn ! Zij zou zelfs niet bij den doop van haar kind tegenwoordig mogen zijn ! Zij zou op de vragen niet zelve hebben mogen antwoorden! Getuigen, mannelijke en vrouwelijke, werden toegelaten, en dan dikwerf getuigen, op wie de kerk dikwerf heel wat aan te merken had; maar de Gereformeerden zouden tegen de moeder hebben gezegd : gij moogt er niet bij zijn, gij hebt er niets bij te maken, uwe belofte is in die van den man begrepen!

Nog eens, het is al te dwaas, om zulk eene meening aan onze vroede vaderen toe te schrijven.

Maar er is nog meer. De Gereformeerden hebben de getuigen bij den doop door de ouders vervangen. Als zij getuigen toelieten, dan was dit op de tweede plaats. Op de eerste plaats stonden de ouders. Zij moesten het kind ten doop aanbieden en ten doop houden.

Waarom deden zij dat ? Wat was de drijfveer daarvan ? Waarom waren zij er zoo eenparig en zoo bijzonder op gesteld, dat de ouders bij den doop hunner kinderen tegenwoordig zouden zijn ?

De reden was deze. De Gereformeerden verwierpen de leer der Roomsche kerk, dat de doop de wedergeboorte werkte, dat het uitwendig waterbad de afwassching der zonden zelve was.

Maar hierdoor kwamen zij in eene eigenaardige moeilijkheid. Want de Schrift leerde duidelijk, dat de sacramenten alleen voor de geloovigen ingesteld waren. En dus moesten zij öf den Kinderdoop verwerpen, wijl de kinderen

Sluiten