Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

De gunstige ligging van ons land tusschen de nooidelijke en de~zuidelijke stateu van Europa, tusschen Engeland en Duitschland; de godsdienstige verdraagzaamheid, groot in vergelijking met andere landen, waardoor duizenden onderdrukten hier een schuilplaats kwamen zoeken; de rechtszekerheid, die den handelaar zjjn winsten veilig stelde; de rust binnenslands, niettegenstaande tachtigjarige en andere oorlogen, in tegenstelling met de beroeringen in andere landen; een goed geregelde makelaardij in ons eigen land en een krachtig consulaatwezen in den vreemde; een lage stand der rente, waardoor gemakkelijk crediet gegeven kon worden aan het buitenland; goede landwegen, maar vooral een voortreftelijk net van natuurlijke en kunstmatige waterwegen, waardoor het vervoer goedkoop kón zijn; goede assurantie-maatschappijen tegen de door natuurverschijnselen ontstane schade; ten slotte een vertrouwdheid met de zee door de vischvangst, — dat alles had de Republiek tot een trap van welvaart en bloei gebracht, die de verbazing en de bewondering, maar ook den nijd wekte van den vreemdeling.

In ons land waren de stapelplaatsen voor gansch Europa; alle mogelijke goederen konden van hier betrokken worden.

In de 18e eeuw kwam daarin door verschillende oorzaken verandering.

De herhaalde oorlogen (van de 61 jaar tusschen 1652 en 1713 waren niet minder dan 36 oorlogsjaren) hadden ons land een zwareu schuldenlast opgelegd. Een gevolg daarvan was een

drukkende belasting der ingezetenen. De werklieden in de

t

Sluiten