Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des konings, door hem zelf geteekend, was het een schip geoorloofd te vertrekken. De schippers der vispchersvaartuigen mochten eerst in zee steken, nadat zjj bij eede beloofd hadden , geen vrijwillige verstandhouding hoegenaamd met eenig schip te zullen houden, terwijl brieven uit of naar Engeland door de postambtenaren den minister van Justitie en Politie moesten toegezonden worden.

Lodewijk had deze maatregelen, die meineed en sluikerij in de hand werkten, genomen, na herhaalde verwijten van Napoleon verduurd te hebben, dat hij het blokkadestelsel niet krachtig handhaafde en den smokkelhandel niet met voldoende energie tegenging.

Of het continentaal stelsel, onder welken naam Napoleon's besluiten ten opzichte van Engeland's handel bekend zijn, in de eerste jaren een grooten invloed uitgeoefend heeft op den toestand van ons land, schijnt niet zeker.

Volgens Sautijn Kluit') lieten de gevolgen van het decreet van Berlijn zich krachtig gevoelen, wat echter niet door de cijfers wordt bevestigd.

Gogel geeft in zijn algemcene Staten van den aangegeven in-, uit- en doorvoer de volgende bedragen:

waarde van den invoer van den uitvoer van den doorvoer

1804 22.063.382 20.047.71» 5.484.360

1805 23.692 010 17.887.900 3.842.871

1806 17.932.299 15.320.475 1.121.910

1807 21.367.120 18.485.480 848.760

1808 21.623.246 13.986.975 1.647.512

1809 26.807.380 22.919.896 2.337.957

Veel trouwens kon onze handel, na de vroeger genomen

besluiten, niet meer achteruitgaan. Onze koloniën vielen, na het weder uitbreken van den oorlog tusschen Napoleon en Engeland, achtereenvolgens opnieuw in handen van de Engelschen, het laatst Java (1811). Hier had van 1808 tot 1811 Mr. W. H. Daendels het bestuur gevoerd, de man, die zich zulk een vermaardheid verworven heeft vóór, maar vooral tijdens de Fransche overheersching.

') Geschiedenis en iuvloed van het Continentaalst«lsel, pag. 217.

Sluiten