Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

edel metaal noodig zouden zijn. De wisselkoersen werden weer ongunstiger, het disconto der Bank steeg (3 Mei) tot 7 pet.

Drie groote maatschappijen staakten haar betalingen, terwijl het gerucht liep, dat verscheidene andere dit voorbeeld zouden volgen. Het disconto der Bank werd op 8 pet. gesteld.

"Vrijdag, 11 Mei, (Black Friday) vernam men opeens de verpletterende tjjding, dat Overend Gurney and Olimited hun deuren gesloten hadden met een passief van 18 millioen pond sterling; de English Joint Stock Bank werd in den val der groote maatschappij meegesleept, van nog vele andere kon men hetzelfde verwachten. De depóts werden massa'sgewijze opgeeischt; ieder wilde zijn portefeuille te gelde maken, maar niemand wilde geld geven, zelfs op het soliedste onderpand. De Bank kon nog voor 5.800.000 pond sterling biljetten uitgeven, maar hoe spoedig zou liet oogenblik daar zijn, dat zij geen verdere voorschotten mocht verleenen.

Voor de derde maal moest de Peel-act buiten werking gesteld worden. Gladstone stemde er in toe, mits de Bank haar disconto op 10 pet. bracht, wat geschiedde.

In zes dagen gaf ze voorschotten tot een bedrag van 10 a 11 millioen pond sterling. Toch bleven haar biljetten beneden het legale cijfer door de vele dépots, die zij van alle kanten ontving.

Langzamerhand bedaarde de storm. maar nog menig wrak gebouw werd ter aarde geworpen, vóór de atmosfeer geheel in evenwicht was.

Landbouw en Veeteelt.

Gedurende het tijdvak van 1850 tot 1872 hebben landbouw en veeteelt een ongekenden bloei genoten.

De gemiddelde prijs van tarwe was van 1861 tot 1870 ƒ10.10; de handel in boter en kaas naar Engeland en andere landen breidde zich ontzaglijk uit; de prijzen van het vette vee, toch al niet laag, stegen voortdurend.

Van 1852 af werd een matig inkomend recht op tarwe geheven , ter vervanging van de schaalrechten van 1835.

Na successieveljjk verminderd te zijn, is dat recht in 187.5 geheel afgeschaft.

Sluiten