Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No- 4- Afschrift.

Ministerie van Koloniën.

's-Gravenhage, den 4 October 1854.

Lett. A. No. 1.

De Minister van Koloniën, In aanmerking nemende: dat door den Oost-Indischen ambtenaar met verlof E. Douwes Dekker, te Amsterdam, niet is voldaan aan de resolutie van het Departement van Koloniën, dd. 23 Februarij 1853, Lr. A. No. 2, houdende uitnoodiging tot aanzuivering der som van ƒ 360 (drie honderd zestig gulden) waarmede hij doo* de Algemeene Rekenkamer van Nederlandsch-Indië is belast, dan wel tot indiening zijner bezwaren daartegen,

Heeft goedgevonden:

i°. den Oost-Indischen Ambtenaar met verlof E. Douwes Dekker voornoemd, bij afschrift dezer, te kennen te geven: dat de vorengemelde som zal worden ingehouden van zijn verloftraktement bij de eerste uitbetaling van hetzelve.

- Enz. 1) Qe Minister voornoemd,

Aan den Heer E. Douwes Dekker, (vv. g.) Pahud

O. I. ambtenaar met verlof te 's-Gravenhage.

f) Cette décision fut notificé a Ia N. H. M. par la lettre suivante:

Lett. A No. 1. t r* 1 _

s-Gravenhage, 4 October 1854.

van hP,eb d,efee[ dCr MaatschaPPÜ te verzoeken om bij de eerste voldoening

van het verloftraktement van den Oost-Indischen ambtenaar E. Douwes Dekker

J 360 en van het pensioen der gewezen Ind.sche ambtenaren L. J. Jeekel en'

vrouwe' i w rnPekt!Ve!ljk f '74'975 en / '56-°9. alsmede van dat van F H n 1, V!-n D°0rn,nck' weduwe van den Oost-Indischen ambtenaar . H. Doornik ƒ 40.20 te willen inhouden, al deze sommen te brengen ten oordeele van het Indisch bestuur en daarvan te doen blijken op de jaarij s aan et Departement van Koloniën in te zenden verantwoordingsstukken. Aan de Nederlandsche j,„ M; • v , .

Handelmaatschappij. "

Et au gouverneur-général des Indes orientales par la lettre suivante:

Lett. A No. 1/743. 's-Gravenhage, 4 October 1854.

'k,,heb de Uwer Excellentie mede te deelen: dat, krachtens mijne beg van heden de sommen van / 360, j 174.975, ƒ Is6.o9 en / 40.20

Sluiten