Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 6. Afschrift.

Ministerie van Koloniën.

's-Gravenhage, den 7 October 1854.

Lett. A. No. 27.

De Minister van Koloniën, Gelezen hebbende een adres van den O. I. ambtenaar met verlof E. Douwes Dekker. d°. 's-Hage 6 October jl., strekkende: dat buiten gevolg worde gelaten de beschikking van den 4n dezer Lr. A, No. 1, waarbij de inhouding is bepaald der belasting, ten bedrage van ƒ 360, welke hem in der tijd door de Algemeene Rekenkamer in N. I. is opgelegd, van zijn verlofstraktement over het derde kwartaal dezes jaars, en dat hem worde vergund, gemeld bedrag van zijne in Indië te genieten aktiviteitsinkomsten aan te zuiveren, bij aldien blijken mogt dat dit niet reeds, op zijne aanschrijving, door den belanghebbende aldaar geschied is.

En, enz.

Heeft goedgevonden:

i°. den adressant, bij extract dezer, te kennen te geven: dat, uit aanmerking van de geldelijke ongelegenheid, waarin hij zegt zich te bevinden, voorloopig geen gevolg aan de aangehaalde resolutie zal worden gegeven, weshalve de som van ƒ 360 niet zal worden ingehouden van zijn verlofstraktement over het derde kwartaal dezes jaars,

doch dat de aanzuivering van dit bedrag als nu zal plaats hebben door de inhouding daarvan op het hem bij zijne terugreis naar Indië uit te keeren voorschot van vier maanden verloftraktement, dan wel, bijaldien zijn verlof onverhoopt eene nadere verlenging, in het belang zijner gezondheid, zou behooren te ondergaan, door de inhouding dier som van zijn verloftraktement over het eerstvolgende kwartaal.

2°. enz. 1) De Minister van Koloniën,

Aan den Heer E. Douwes Dekker, (w. g.) Pahud.

O. I. ambtenaar met verlof te 's-Gravenhage.

1) Cette di cision fut notificée par la lettre suivante a la N. H. M.:

Sluiten