Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met ƒ 84.40 wegens te min in 's lands kas gestorte inkomsten voor den lande over het ie kwartaal 1851 van het vendukantoor en zulks in rescriptie op de beantwoording van § 26.

f 574.4° vijfhonderd vier en zeventig gulden veertig duiten;

2°. Naar aanleiding der beantwoording van § 2 te kennen te geven, dat van den gewezen Secretaris E. Douwes Dekker over 1851 te veel is ingehouden voor contributie aan het civiel weduwen

en weezenfonds ƒ 210.18

waarvan moet worden afgetrokken ingevolge § 2 van het dezerzijdsch besluit dd°. 23 October 1855 no. 89 wegens aan dat fonds over 1850 te min gestort 161.59

zoodat de som van ƒ 48.59

acht en veertig gulden negen en vijftig duiten ten laste van het civiel weduwen en weezenfonds aan genoemden Secretaris Douwes Dekker kan worden gerestitueerd;

3°. enz.

4° Den Direkteur van Financiën onder aanbieding van extract van § 1 en 2 voor de belanghebbende bij missive van heden no. 3858/118 te verzoeken voor de invordering der bij § 1 opgelegde belasting wel het noodige te willen doen verrigten en van den afloop aan deze kamer mededeeling te doen;

5°. enz.

Extract dezer zal worden verleend aan den Direkteur van Financiën tot informatie.

Akkordeert met voors. Register De Sekretaris (w. g.) Van Weelderen. Voor Eensluidend afschrift De Gouvernements Sekretaris

■^an (ongeteekend)

den Direkteur van financiën.

Sluiten