Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een rabbi. Om hem nu tijdens het feest te vangen, zou gevaarlijk kunnen zijn. Op de straat en in den tempel, overal wordt hij gevolgd door eene schare begeesterde aanhangers. Het zou licht tot een oproer kunnen leiden.

Ezechiel. En toch moet het nu geschieden, de zaak duldt geen uitstel meer. Misschien verwekt hij met de feestdagen zooveel beroering onder zijne aanhangers, dat wij wel eens in de gevangenis, die wij voor hem bestemmen, zouden kunnen komen,

Andere priesters. Geen uitstel! Geen uitstel meer!

Jozua. Het staat echter vast, dat wij hem niet in het openbaar en met geweld kunnen vatten. Wij moeten hem in alle stilte en met list in handen trachten te krijgen. Wij moeten onderzoeken, waar hij gewoonlijk den nacht doorbrengt, daar kan hij worden overvallen en dan zonder opschudding te wekken, in bewaring worden gebracht.

Natlianael. Wanneer de Hooge Raad eene gepaste belooning wil vaststellen, dan zullen er spoedig menschen gevonden worden, die den vos in zijn hol zullen gaan opsporen.

Caiphas. Wanneer de vergadering het goedkeuren wil, dan zal ik, in naam van den Hoogen Raad laten bekend maken, dat ieder die weet, waar hij zich des nachts ophoudt, dat aangeven moet. De aangever zal daarvoor eene belooning ontvangen.

Allen. Dat keuren wij goed!

Natlianael. Wij zouden goed handelen, als wij de kooplui, die heden door den Galileër zoo zwaar beleedigd zijn, hier lieten komen en hen aanspoorden, om Jezus in onze handen te voeren. Die mannen waren altijd ijverige aanhangers van de wet, en nu dorsten zij naar wraak, nu zulk een ongehoorde aanval op hunne voorrechten, door dien onruststoker werd gedaan.

Sluiten