Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiten? (en tot Judas zegt hij) »En gij ellendeling, bloost gij niet, om uwen Heer en Meester te verkoopen! Gij Godvergeten verrader, gij zult door de aarde verzwolgen worden. Uw liefhebhebbenden vriend en Weldoener wilt gij voor 30 zilverstukken verkoopen. Pas op, dat bloedgeld zal bij den Hemel om wraak roepen en zal op uw geldzuchtige ziel als kokend lood branden.

Judas stond als verpletterd.

J07.ua. Bekommer u niet Judas, over wat die ij veraar zegt. Laat hem een volgeling van der. valschen profeet blijven. Doe gij uw plicht als een nieuwe Mozes, door uwe wettige overheden te gehoorzamen.

(De Rabbi, die liet geld gehaald heeft komt biuuen). Kom Judas neem het geld en hou je goed.

Het geld wordt hem op een steenen tafel voorgeteld, zoodat

het klinkt. Judas strijkt het gretig op.

Judas. Gij kunt u op mijn woord verlaten.

Saras. Maar vóór het feest begint, moet gij het nog uitvoeren.

Judas. Daartoe biedt zich thans de schoonste gelegenheid aan. Nog in dezen nacht zal Hij in uwe handen zijn. Geef mij gewapende mannen mede, opdat wij Hem kunnen omsingelen.

Annas. Laten wij de tempelwacht meegeven.

De priesters. Ja dat is goed, geef het bevel daartoe.

Caïphas. Het is ook wenschelijk eenige leden van dezen Raad aan te wijzen, om er bij tegenwoordig te zijn.

Een priester. Wij zijn bereid.

Caïphas kiest er daarop vier uit en zegt:

Caïphas. Maar Judas, hoe zal de wacht den Galileër in het donker van den nacht herkennen?

Sluiten