Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De hoofdman. Jaagt dat vrouwenvolk weg!

Een beul. Van welk nut zijn die vrouwentranen? Terug!

Een andere beul. Kom voort, nu naar den doodenheuvel.

Het volk. Voort, naar Calvarië.

Een Rabbi. Gaan we nu eindelijk voorwaarts!

Nathanaël. De hoofdman is al te goed.

De priesters. Hebt toch zooveel medelijden niet met hem!

(Op het oogenblik dat de stoet zich weer in beweging stelt

komt een bediende van Pilatus en roept:)

De bediende. Halt! Op bevel van Pilatus, moet de hoofdman voor hem verschijnen, om nieuwe bevelen te halen. (De stoet blijft staan).

Caïphas. Wat beteekent dat nu weêr? Waarom nieuwe bevelen ? Het doodvonnis is eenmaal uitgesproken en moet zonder verdere vertraging worden uitgevoerd.

De hoofdman (op strengen toon). Neen, eerst moet ik de bevelen van mijn meester gaan hooren. (tot de soldaten). Houdt inmiddels de wacht en gaat met den veroordeelde naar Golgotha. Dan laat ge dien man (hier mijst hij op Simon van Syrene) vrij en wacht mijn komst af.

(De hoofdman gaat met den dienaar van Pilatus mede, de stoet

zet zich in beweging.)

Het volk (wild door elkander schreeuwende). Naar Golgotha! Aan het kruis met hem! Heil Israël! De vijand is overwonnen! Wij zijn weer vrij! Leve de Hooge Raad!

Joannes. Moeder, willen wij naar Bethanië terug gaan ? Gij zult dat lijden niet kunnen aanzien,

Maria. Hoe zou eene moeder haar kind in den bittersten nood kunnen verlaten? Ik wil met Hem lijden. Ik wil hoon en smaad met Hem deelen, met Hem sterven!

Joannes. Als uwe krachten u maar niet begeven?

Sluiten