Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ik zweer, dat ik eerst en bovenal de Grondwet van de Vereenig,,de Nederlanden zal onderhouden en handhaven, en dat ik wijders „de onafhankelijkheid van den Staat, en het geluk van deszelfs ,.ingezetenen altijd uit alle mijne krachten bevorderen zal.'"

„Zoo waar helpe mij God Almagtig."

Daarna wordt Hij ingehuldigd door de Staten Generaal en Provintiaal.

Art. 4. De Souvereine Vorst verklaart oorlog en maakt vrede. Hij sluit Verbonden, alsmede verdragen van vrede en koophandel, en anderen. Hij bekrachtigt dezelve, Hij draagt vervolgens aan de Staten Generaal voor de middelen, om de ingegane voorwaarden te vervullen.

Art. 5. De Souvereine Vorst pleegt alle de daden van de Souvereine waardigheid in den Raad van Staten. Aan het hoofd van de stukken wordt gesteld: De Souvereine Vorst in den Raad van Staten. De Raad adviseert, en de Souvereine Vorst alleen besluit. De Souvereine Vorst stelt de leden van den Raad van Staten, twaalf in getal, naar zijn goedvinden aan en af. De Staatsraden staan te regt in hunne amptsverrigtingen voor den Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden, op de aanklagt van de Staten Generaal.

De Erfprins is geboren lid van den Raad van Staten, en neemt zitting in denzelven, wanneer zijn achttiende jaar vervuld is. Het staat den Souvereinen Vorst vrij om zitting in den Raad aan Prinsen van den bloede te verlenen.

De Souvereine Vorst benoemt buitengewone Staatsraden in gelijken getale met de gewone, zonder tractement, en roept dezelven na zijn goedvinden in den Raad of neemt hunne gedagten in, hoofd voor hoofd en buiten den Raad.

Art. 6. De Souvereine Vorst stelt de ministeriële departementen en derzelver hoofden aan, onder zoodanige namen als hij goedvindt. De Souvereine Vorst vermag ten allen tijde een Raad van Koophandel en Koloniën van de beide lndiën aan te stellen.

Sluiten