Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan twaalf, zooveel mogelijk uit de verschillende provinciën van het rijk. Hij ontslaat hen naar welgevallen.

De Koning zelf is voorzitter van den Raad; hij stelt, zoo hij het noodig oordeelt, een onder-voorzitter aan.

Art. 64. De Prins van Oranje is van regtswege lid van den Raad van State, en neemt fitting wanneer zijn achttiende jaar is vervuld.

Het staat den Koning vrij, aan de Prinsen van den huize, die tot meerderjarigheid zijn gekomen, zitting in den Raad van State te verleenen.

Het getal der gewone leden ondergaat daardoor geene vermindering,

Art. 65. De Koning brengt ter overweging bij den Raad van State alle voorstellen, door hem aan de Staten Generaal te doen, of door deze aan hem gedaan, alsmede alle algemeene maatregelen van inwendig bestuur van den Staat in Europa en van deszelfs bezittingen in andere werelddeelen.

Aan het hoofd der uit te vaardigen wetten en bevelen wordt melding gemaakt, dat de Raad van State deswege is gehoord.

De Koning hoort wijders de gedachten van den Raad van State over alle zaken van algemeen en bijzonder belang, waarin hij het noodig oordeelt.

De Koning alleen beslist, en geeft telkens van zijn genomen besluit kennis aan den Raad.

Art. 66. De Koning kan buitengewone staatsraden benoemen; zij genieten geene bezoldiging.

Hij roept hen in den Raad, wanneer hij het noodig acht.

Art. 67. De Koning stelt ministeriële departementen in, benoemt er de hoofden van, en ontslaat die naar welgevallen.

Hij roept, dit geraden oordeelende, een of meer van hen, tot bijwoning der raadplegingen, in den Raad van State.

De hoofden der ministeriële departementen zijn voor de uit-

Sluiten