Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 153. In alle criminele vonnissen, ten laste van eenen beschuldigde gewezen, moet de misdaad worden uitgedrukt en omschreven, met aanhaling van de artikelen der wet, waarop de uitspraak is gegrond.

Art. 154. Alle civiele vonnissen moeten de gronden inhouden, waarop zij zijn gewezen.

Art. 155. Alle vonnissen worden met opene deuren uitgesproken.

TWEEDE AFDEEL1NG.

Van den Hoogen Raad, de Hoven en Regtbanlcen.

Art. 156. Er bestaat voor het geheele rijk een opperste geregtshof, onder den naam van Hoogen Raad der Nederlanden.

De leden van den Hoogen Raad worden, zooveel mogelijk, uit alle de provinciën genomen.

Art. 157. Van eene voorgevallen vacature wordt door den Hoogen Raad kennis gegeven aan de Tweede Kamer der Statengeneraal, die, ter vervulling, eene lijst van drie personen aan den Koning zal aanbieden, ten einde hij er eene keuze uit doe. De Koning benoemt den voorzitter uit de leden van den Hoogen Raad, en heeft de vrije aanstelling van den procureurgeneraal.

Art. 158. De leden van de Statengeneraal, de hoofden der departementen van algemeen bestuur, de leden van den Raad van State, de commissarissen van den Koning in de provinciën, staan te regt voor den hoogen Raad wegens de misdrijven, door hen ten aanzien hunner bedieningen gepleegd.

Art 159. Bij de wet wordt nader bepaald, welke andere ambtenaren en leden van hooge collegien wegens de misdrijven, door hen ten aanzien hunner bedieningen gepleegd, voor den Hoogen Raad te regt staan.

Sluiten