Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Koning roept de buitengewone vergadering bijeen, zoo dikwijls Hij zulks noodig oordeelt.

Art. 93. De zittingen van de beide Kamers worden, zoowel als de vereenigde zittingen, in het openbaar gehouden.

De deuren worden gesloten, wanneer een tiende gedeelte der tegenwoordige leden het vordert of de Voorzitter het noodig keurt.

Of bij gesloten deuren zal worden geraadpleegd, beslist de vergadering.

Over de punten, die in de geslotene vergadering zijn behandeld, kan in haar ook een besluit worden genomen.

Art 94. De Staten-Generaal, bij overlijden des Konings niet vergaderd zijnde, vergaderen zonder voorafgaande oproeping.

Deze buitengewone vergadering Wordt op den vijftienden dag na het overlijden geopend.

Art. 95. De vergadering der Staten-Generaal wordt, in vereenigde zitting der beide Kamers, door den Koning, ofte wel door eene commissie van Zijnentwege, geopend, en op dezelfde wijze gesloten, wanneer Hij oordeelt, dat het belang van het Rijk niet vordert, de vergadering langer bijeen te houden.

De gewone jaarlijksche vergadering blijft ten minste twintig dagen bijeen, ten zij de Koning gebruik make van het regt, in art. 66 beschreven.

Bij ontbinding der Tweede Kamer sluit de Koning tevens de vergadering der Staten-Generaal, en roept die tegen den . . . dag na de sluiting weder op.

Art. 96. De Kamers mogen noch afzonderlijk, noch in vereenigde zitting, raadplegen of besluiten, zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig is.

Art. 97. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid der in de vergadering aanwezige leden opgemaakt.

Sluiten