Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezelve wordt bij de volle Kamer niet geraadpleegd, dan nadat zij, met toestemming des Konings, in de afdeelingen zijn overwogen."

Nr. X.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Het 126ste artikel wordt veranderd als volgt:

„De Koning doet jaarlijks aan de Staten-Generaal een uitvoerig verslag geven van het gebruik der geldmiddelen.

„Jaarlijks worden door den Koning aan de Staten-Generaal medegedeeld de door de Algemeene Rekenkamer afgeslotene rekeningen, bevattende de goedgekeurde ontvangsten en de verevende uitgaven, tot een afgeloopen begrootingsdienstjaar of tot de bij de wet vastgestelde fondsen belioorende, met bijvoeging van staten der bij de Algemeene Rekenkamer niet goedgekeurde ontvangsten en onverevend geblevene uitgaven; de posten, op die staten vermeld, worden bij de wet geregeld'"

Nr. XI.

Art. 1. Enz.

Art. 2. Artikelen 6, 128, 130, 131, 132 en 133 worden vervallen verklaard en vervangen door het navolgende nieuwe artikel :

Het getal leden van de Provinciale Staten, door eiken stand te benoemen, de wijze, waarop die benoemingen geschieden, mitsgaders de vereischten en bevoegdheid, om deel te nemen aan de provinciale besturen, worden bij de wet geregeld.''

Art. 3. Het 129ste artikel der Grondwet wordt veranderd als volgt:

„In elke provincie maken de Edelen eene Ridderschap uit,"

„De vereischten, om lid eener Ridderschap te zijn, worden door de wet bepaald.

Sluiten