Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelegenheid aanbiedt, om dit alles meer gezet in overweging te nemen, en behoudt zich dan ook voor, om hare wenschen en inzigten te dezen aanzien nader en bepaald bloot te leggen.

X.

Eene aanzienlijke meerderheid heeft zich voor zoodanig eene verandering in de Grondwet verklaard, volgens de begrootingen van ontvangsten en uitgaven des Rijks voortaan telkens voor den tijd van één jaar zouden worden vastgesteld.

XI.

De meerderheid wenscht in de Grondwet het beginsel uitgedrukt te zien. dat, op de wijze, bij de wet te bepalen, aan de wetgevende magt rekening en verantwoording van de Staatsinkomsten en uitgaven worden gedaan.

XII.

De zeer groote meerderheid verlangt openbare beraadslagingen van de Eerste Kamer, als eene voorwaarde van haar voortdurend bestaan. Evenzoo wenscht die meerderheid openbaarheid voor de Provinciale Staten en gemeenteraden, op eenen door de wet te regelen voet.

XIII.

Met uitzondering van zeer weinige leden, heeft men zich vóór de regeling van het militair regtswezen bij de wet verklaard.

XIV.

Men wenscht nagenoeg algemeen in de Grondwet gezuiverde voorschriften opgenomen te zien omtrent de wijze, waarop daarin voortaan veranderingen en wijzigingen zullen kunnen worden gebragt. Daarbij heeft men het oog op zoodanige voorschriften,

Sluiten