Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Staten-Generaal, zamengesteld als in art 19, beraadslagen en besluiten over dit ontwerp in vereenigde vergadering

Art. 21. Wanneer bij overlijden des Konings geen bevoegde opvolger naar de Grondwet bestaat, geschiedt de benoeming regtstreeks door de Staten-Geneiaal, zamengeroepen als in art. 19, in vereenigde vergadering.

Zij worden daartoe binnen twee maanden na het overlijden zamengeroepen.

Art. 22 Al de bepalingen omtrent de erfopvolging worden op de afstammelingen van den benoemden Koning toepasselijk, in dier voege dat het nieuwe stamhuis ten opzigte van die erfopvolging van hem zijnen oorsprong neemt op gelijke wijze en met dezelfde gevolgen als het huis van Oranje-Nassau dit volgens art. 10 doet uit wijlen Zijne Majesteit Willem Frederik, Prins van Oranje-Nassau.

Ditzelfde geldt in het geval van art. 15 ten opzigte van de aldaar bedoelde afstammelingen van wijlen Prinses Carolina van Oranje.

Het geldt eveneens ten aanzien van de vrouw en hare afstammelingen, die bij erfopvolging tot de Kroon zijn geroepen, met dien verstande, dat de Kroon eerst bij geheele ontstentenis van die afstammelingen in de volgende vrouwelijke lijn uit het huis van Oranje-Nassau overgaat.

Art 23. De Koning kan geene vreemde Kroon dragen, met uitzondering van die van Luxemburg.

De kroon van Luxemburg, eenmaal aan een ander dan den Koning der Nederlanden vervallen, kan niet weder gelijktijdig met die der Nederlanden worden gedragen.

Art. 24. De Koning, eene vreemde Kroon aanvaardende, doet afstand van den troon.

Sluiten