Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om den Koning gehechtheid aan de Grondwet en liefde voor Zijn volk in te boezemen !

„Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig !"

(„Dat beloof ik!")

Art. 38. Ingeval de Koning buiten staat geraakt de regering waar te nemen, wordt in het noodige toezigt over zijn persoon voorzien naar de voorschriften, omtrent de voogdij van een minderjarigen Koning in art. 35 bepaald.

VIERDE AFDEELING

Van het Regentschap.

Art. 39. Gedurende de minderjarigheid van den Koning wordt het koninklijk gezag waargenomen door eenen Regent

Art. 40. De Regent wordt benoemd door eene wet, die tevens de opvolging in het regentschap, tot 's Konings meerderjarigheid toe, kan regelen. Over het ontwerp dier wet beraadslagen en besluiten de Staten-Generaal in eene vereenigde vergadering der beide Kamers.

De wet wordt nog bij het leven van den Koning, voor het geval der minderjarigheid zijns opvolgers, gemaakt.

Art. 41. Het koninklijk gezag wordt mede aan eenen Regent opgedragen, ingeval de Koning buiten staat geraakt de regeering waar te nemen.

Wanneer de hoofden der ministeriele departementen, in rade vereenigd, oordeelen dat dit geval aanwezig is, geven zij van hunne bevinding kennis aan den Raad van State met uitnoodiging om binnen een bepaalden termijn advies uit te brengen

Art. 42. Blijven zij na afloop van den g«stelden termijn bij hun oordeel, dan roepen zij de Staten-Generaal in vereenigde ver-

Sluiten