Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 74. De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:

„Wij enz Koning der Nederlanden enz

.allen die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz.

(De beweegreden der wet.)

„Zoo is het dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, enz.

(De inhoud der wet)

„Gegeven", enz-

Ingeval het koninklijk gezag door een Regent of door den Raad van State wordt waargenomen, wordt de daardoor noodige wijziging in dit formulier gebragt.

In het afkondigingsfomulier der in art, 58, 3de lid. bedoelde algemeene maatregelen van bestuur, wordt de wet, waarop zij steunen, genoemd en vermeld, dat de Raad van State gehoord is.

Art. 75. De Koning heeft het regt, om de Kamers der Staten-Generaal, elk afzonderlijk of beiden te zamen, te ontbinden.

Het besluit, waardoor die ontbinding wordt uitgesproken, houdt tevens den last in tot het verkiezen der nieuwe Kamers binnen veertig dagen, en tot het zamenkomen der nieuw verkozen Kamers binnen twee maanden.

De Raad van State, het koninklijk gezag waarnemende, oefent het regt van ontbinding niet uit.

ZEVENDE AFDEELING.

Van den Raad van State en de ministeriële departementen.

Art. 76. Er is een Raad van State, welks zamenstelling en bevoegdheid worden geregeld door de wet.

Sluiten