Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 178. Het toezigt en de zorg over de zaken van de Munt en de beslissing der geschillen over het allooi, essai en wat dies meer zij, worden door de wet geregeld.

Art- 179. Er is een Algemeene Rekenkamer, welker zamenstelling en taak door de wet worden geregeld.

Bij het openvallen eener plaats in deze Kamer zendt de Tweede Kamer der Staten-Generaal eene opgave van drie personen aan den Koning, die daaruit kiest.

De leden der Rekenkamer worden voor hun leven aangesteld. Hunne bezoldiging wordt door de wet geregeld.

Het 3de lid van art. 166 is op hen van toepassing.

ACHTSTE HOOFDSTUK Van de Defensie.

Art. 180. Alle Nederlanders, daartoe in staat, zijn verpligt mede te werken tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.

Ook aan ingezetenen, die geen Nederlanders zijn, kan die pligt worden opgelegd.

Art. 181. Er is eene zee- en landmagt, bestaande uit vrijwilligers en dienstpligtigen.

De wet regelt de verpligte krijgsdienst. Zij regelt ook de verpligtingen op te leggen aan hen, die niet tot de zee- of landmagt behooren.

Art. 182. De dienstpligtigen te land mogen niet dan met hunne toestemming buiten Europa worden gezonden.

Art. 183. Voor de dienstpligtigen ter zee wordt een korter diensttijd dan voor die te land bepaald.

Sluiten