Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wet bepaalt den vorm van dit bevel en den tijd binnen welken alle aangehoudenen moeten worden verhoord.

Art. 160. Het binnentreden in eene woning tegen den wil van den bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij de wet bepaald krachtens eenen bijzonderen of algemeenen last van eene magt door de wet aangewezen.

De wet regelt de vormen, waaraan de uitoefening van deze bevoegdheid gebonden is.

Art. 161. Het geheim der aan de post of andere openbare instelling van verkeer toevertrouwde brieven en berichten is onschendbaar, behalve op last des rechters, in de gevallen in de wet omschreven.

Art. 162. Op geen misdrijf mag als straf gesteld worden de algemeene verbeurdverklaring der goederen, den schuldige toebehoorende.

Art. 163. Alle vonnissen moeten de gronden der beslissing inhouden.

De vonnissen in strafzaken moeten tevens de wettelijke voorschriften aanwijzen waarop de veroordeeling rust.

De uitspraak geschiedt met open deuren.

In andere dan strafzaken kan de wet bepalen, dat met de uitspraak der beslissing kan worden volstaan

Behoudens de uitzonderingen door de wet bepaald zijn de terechtzittingen openbaar.

De rechter kan in het belang der openbare orde en zedelijkheid van dezen regel afwijken.

Voor de door eene wet aan te wijzen strafzaken kan ook van het bepaalde in het eerste en het derde lid worden afgeweken.

TWEEDE AFDEEL1NG.

Van de Regterlijke Magt.

Art. 164. Er bestaat een opperste gerechtshof onder den naam van Hooge Raad der Nederlanden.

Sluiten