Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TIENDE HOOFDSTUK.

Van het onderwijs en het arnibestuur.

Art. 194. Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering.

Dc '""gting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.

Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven.

Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der

overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager

onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid

en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen.

De Koning doet van den staat der hooge, middelbare en agere scholen jaarlijks een uitvoerig verslagaan de Staten-Generaal

Art. 195. Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regeering en wordt door de wet geregeld. De omng doet van de verrigtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

ELFDE HOOFDSTUK.

Van Veranderingen.

Art. 196. Elk voorstel tot verandering in de Grondwet wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er grond bestaat om het voorstel, zoo als zij het vaststelt, in overweging te nemen.

Art. 197. Na de afkondiging dezer wet worden de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers overwegen het voorstel in vereenigde vergadering.

Sluiten