Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een aalmoes, voor welke men altijd iets terugkrijgt van veel hooger waarde.

Een aalmoes, die geregeld gevorderd wordt voor het presteeren van den dienst.

Een aalmoes, gewoonlijk door mingegoeden aan meergegoeden gegeven.

Wat huichelachtig geknoei met woorden 1

Het spreekt van zelf, dat ook hier weer de godgeleerden, vooral die van den lateren tijd, allerlei uitvluchten zoeken, om de dwaasheid der leer wat minder in 't oog te doen vallen. Zij wijken dan natuurlijk ver af van de algemeen gangbare opvatting.

De mis van een rijke — zoo zeggen zij dan — sorteert minder effect, dan die van den arme; en hij, voor wien niets wordt gedaan, profiteert meer van de algemeene missen en gebeden; en dergelijke flauwe uitvluchten meer, die niet noodig zouden zijn, indien het principieele der kwestie — het afhankelijk zijn der mate van straf van handelingen van derden — niet op zichzelf een dwaasheid ware. En aan dit principieel dwaze kunnen zij met al hun spitsvondigheden toch niet ontkomen, zoolang zij het dogma niet geheel verwerpen.

Ik heb altijd heel wat meer eerbied voor de eenvoudige geloovige priesters, die, zonder zich heel diep in al die kwesties in te denken, nog gelooven wat in de Kerk al sedert lang werd geloofd; het valt althans minder moeilijk, bij hen goede trouw aan te nemen, dan bij die spitsvondige geleerde heeren, die niet eens den moed hunner overtuiging hebben, en niet vlakweg durven zeggen : De bewoners van 't vagevuur lijden hun gerechte straf, en het staat God vrij, het verleenen van onverdiende gunsten afhankelijk te stellen van wat Hij verkiest, dus ook van het getal of van de mate van plechtigheid der voor ieder hunner opgedragen missen.

DE HEL

De redding van Noach en de zijnen uit den zondvloed, die van Lot met zijn gezin uit Sodoma, worden aangehaald als een gedachte gevend van het kleine getal uitverkorenen. Anderen geven even welsprekende voorbeelden, zooals een heilige, die den gedurigen aanvoer van verdoemden in de hel vergelijkt bij het vallen van sneeuwvlokken in den winter. Paus Eugenius IV heeft geleerd: „De allerheiligste Roomsche Kerk gelooft vastelijk, dat niemand dergenen, die niet leven binnen de Katholieke Kerk,

Sluiten