Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ketters hebben het ware Geloof niet, zij hebben alleen een menschelijke opinie of goeddunken. Zij dolen, als zij leeren, dat ieder in zijn geloof kan zalig worden. Wij houden ons voor zeker, dat de ketters en ongeloovigen niet zalig kunnen worden; nochtans veroordeelen wij niemand in 't bijzonder, omdat wij de inwendige gesteldheid der menschen niet kennen; God alleen kan oordeelen, welke menschen als hardnekkige ketters sterven.

Is er hardnekkigheid noodig om ketter te zijn?

Ja; want die te goeder trouw of zonder hunne schuld de vervalschte leering van Christus volgen, mogen voor geen ketters aangezien worden; zij behooren zelfs tot de H. Kerk, indien zij wel gedoopt zijn en de punten weten en gelooven, die men moet weten uit noodzakelijkheid des middels.

Hoe moeten wij ons tot de ketters gedragen?

Wij moesten hunne verkeering altijd naastiglijk schouwen, maar allermeest in kerkelijke en geestelijke zaken.

Christus heeft gezegd, dat men niet in 't Rijk Gods kan komen, zonder dat men gedoopt is.

Die niet weet, dat er is één God en dat er drie goddelijke personen zijn, en dat God de Zoon voor ons is mensch geworden, gekruist, gestorven en verrezen, kan niet zalig worden.

Wat moet men doen, als er eenige twijfel invalt tegen het Geloof?

Men moet een acte van Geloof verwekken, den twijfel verwerpen, en op iets anders denken.

Waarom worden sommige beelden wonderdadig genoemd?

Die beelden worden zoo genoemd, niet alsof zij mirakelen deden, maar omdat God om de vereering dier beelden mirakelen heeft gedaan.

Is het H. Sacrament niet het afbeeldsel of de gelijkenis van het lichaam en bloed van Christus?

Neen, het is zijn lichaam en zijn bloed zelf, hetzelfde lichaam dat voor ons gekruist is, maar glorieus en onlijdelijk.

Is er nog brood of wijn na de consecratie?

Neen, er zijn alleen gedaanten van brood en wijn.

Hoe kunnen de gedaanten van brood en wijn daar blijven, waar noch brood, noch wijn is?

Door een mirakel van Gods almogendheid.

Sluiten