Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steld, welke voor een ieder kosteloos aldaar verkrijgbaar zijn. De burgemeester moet hiervan jaarlijks openbare kennisgeving doen en wel vóór den 8sten Febr. Meestal echter geschiedt die kennisgeving reeds ongeveer half Jan., zoodat die formulieren altijd tijdig zijn te bekomen. Ze mogen evenwel nooit vroeger worden ingeleverd dan op 1 Febr., daar men immers eerst dan kan weten, of de persoon aan de gestelde eischen voldoet.

De verschillende modellen, hiervoor vastgesteld, zullen achtereenvolgens, te beginnen met model II, ter sprake komen. Model I, dat niet den vorm van een aangifte-biljet, maar die der kiezerslijst aangeeft, zal later bij de behandeling daarvan verklaard worden. Aan deze formulieren, welke grooter van formaat zijn, dan waarin ze in dit werkje zijn afgedrukt, is men overigens niet gebonden, mits de aangifte maar steeds datgene bevat, wat de wet verlangt.

Indien in een enkel geval een bewijsstuk moet overgelegd, kan men dit altijd, hetzij dadelijk, hetzij na de vaststelling der kiezerslijst, weer terugkrijgen. De formulieren moeten duidelijk worden ingevuld, waarom het aanbeveling verdient, dit met inkt te doen. Noodig is het evenwel niet, het kan ook met potlood geschieden, als men maar bedenkt, dat onduidelijke of onleesbare aangiften, als van onwaarde, terzijde worden gelegd.

Zoo goed als altijd worden de formulieren, zoo noodig met bewijsstukken, persoonlijk ter secretarie ingeleverd, hetzij door den belanghebbende d. i. door hem, wien de aangifte betreft, hetzij door anderen voor hem. Evenwel kunnen ze ook per post aan den burgemeester worden toegezonden. De belang 1 Lebbende kan dit kosteloos doen, mits hij boven aan de voorzijde der enveloppe plaatst: „Vrij van briefport ingevolge artikel 50 der kieswet" — en in den linker benedenhoek zijn naam en woonplaats vermeldt. Verzuimt hij dit, dan wordt de brief, ingeval hij niet gefrankeerd is, op de secretarie geweigerd. De persoonlijke inlevering der formulieren is echter altijd het verkieselijkst, wijl men deze dan door den secretarie-beambte kan doen controleeren en mogelijke gebreken of verzuimen in de opgaven nog kunnen worden hersteld.

Voorts moeten de aangiften overeenkomstig de waarheid geschieden. Zelfs heeft de wet straf bedreigd tegen hen, die opzettelijk eene valsche opgaaf doen aangaande een feit, waarvan de plaatsing op de kiezerslijst afhankelijk kan zijn en wel ten

Sluiten