Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De grondbelasting wordt geheven, gelijk het woord reeds aanduidt, van hen, die onroerende goederen in eigendom of vruchtgebruik hebben, de zoogenaamde gebouwde en ongebouwde eigendommen. Echter bevat de wet ook hier, evenals bij de personeele belasting, eene beperkende bepaling en wel deze, dat grondbelasting beneden ƒ 1 — zoo noodig met bijtelling der Rijks-opcenten, die evenwel thans niet meer geheven worden — geen kiesrecht geeft. Wel kan het, evenals de rijwielbelastingen om dezelfde reden, oorzaak zijn, dat men ook niet krachtens een anderen grond kiezer worden kan, als men n.1. dit bedrag niet op tijd zou voldoen, doch wanbetaling der grondbelasting komt zelden of nooit voor, daar deze steeds op de onroerende goederen kan worden verhaald.

In de bedrijfsbelasting worden aangeslagen in het algemeen zij, die een bedrijf of beroep uitoefenen, of een ambt of betrekking bekleeden en een inkomen genieten van minstens ƒ650 per jaar d.i. ongeveer ƒ 13 per week. Deze belasting is over het algemeen niet hoog. Men betaalt bij een inkomen van ƒ650 tot ƒ 700 'sjaars 1 gulden belasting, van een inkomen van ƒ700 tot f 750 slechts f 2 en zoo vervolgens met het inkomen opklimmend.

De vermogensbelasting eindelijk is verschuldigd, als men een geldswaardig vermogen bezit tot een bedrag van minstens f 13.000. De belasting bedraagt dan f 2 bij een vermogen van ƒ13.000 tot ƒ14.000, ƒ4 bij een vermogen van ƒ14.000 tot ƒ15.000 enz. Oogenschijnlijk is dit heel weinig, doch men bedenke, dat men niet betaalt voor het vermogen, dat men bezit, maar voor het inkomen, de rente, welke dit vermogen verschaft. En nu geeft een vermogen van ƒ1.000 tegen 5 procent slechts een inkomen van ƒ 1 per week, zoodat wie ƒ 13.000 bezit, feitelijk slechts ongeveer ƒ 13 per week inkomen heeft. Overigens is deze belasting voor het kiesrecht hierom van weinig belang, omdat zij, die een vermogen van minstens ƒ13.000 bezitten, wel altijd ook een huis zullen bewonen, voor welker huurwaarde zij reeds in de personeele belasting zijn aangeslagen. De vermogensbelasting is de eenige Rijks-directe belasting, welke niet wordt geïnd door de ontvangers der Rijks directe belastingen, maar door die der successierechten.

Thans resten ons nog twee vragen te bespreken n.1. welke aanslagen in de Rijks directe belasting geen kiesrecht geven en ten tweede, welke wel kiesrecht verleenen, doch eerst na aangifte.

Sluiten