Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het vereischte minimum bereikt, moet men deze zinsnede doorhalen of oningevuld laten. Dit gedeelte toch slaat op het geval, dat men elders gelegen grond in huur heeft en geldt ingevolge het bovengenoemde arrest van den Iloogen Kaad thans ook voor f/ebouwen. Men behoeft dan slechts „een stuk gronds" door te halen en te vervangen door b.v. „een gebouw", „een pakhuis" enz. Beide bedragen, de huur der woning en die van den grond of het gebouw, moeten samen natuurlijk minstens gelijk zijn aan den vereischten minimum huurprijs b.v. voor Leiden f 1 woninghuur en [0.75 huur voor eene werkplaats. Onnoodig is het bijna, er op te wijzen, dat de huurtermijnen der woning anders kunnen zijn dan die van den grond of het gebouw b.v. de woning per week en de grond per jaar. Mocht men meer dan één stuk grond of meer dan één gebouw in huur hebben, dan kan de huur van die alle in rekening gebracht en moet dit op het formulier worden bijgevoegd.

Te Leiden,den... b.v. 3den Febr. 1 !)()'■>. Slechts één der dagen van 1 tot en met 14 Febr. kan ingevuld; niet vt'xlr 1 Febr , omdat men dan niet weet, of men op 1 Febr. aan de gestelde vereischten zal voldoen, en niet na 14 Febr., wijl de formulieren slechts uiterlijk den 14den Febr. kunnen ingeleverd.

(8). Ilandteekening b.v. J. J.V. cl. Laan. De handteekening alleen moet door den persoon zelf geschreven, al het overige kan voor hem door een ander worden ingevuld. Is de man om de eene of andere oorzaak niet in staat zelf zijn naam te schrijven, dan moet men eigenlijk met hem naar de gemeente-secretarie, waar hij dan met een handmerk b v. een kruisje, kan volstaan. Ge-

aph*n Üteeke-

ning door

de vereisc

een ifonnuï

liet.

J JL I S S

kerkelijk aan

}dat ier nimmer

u ten gevolge

ïdtèekeningy

irgyhter

rteekenen, terwijl

n(et <

en terecht imikder,

het kie#>6teU* feezit, hetzij «au a<ttdift>oiiderteekenin£ geschiedde

. w^eji Vereischten voor

zH *Öan éat die ortderteekeninf? geschiedde

3

Sluiten