Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens moeten en mogen de bijlage-modellen in de praktijk herhaaldelijk gewijzigd worden, zooals uit de volgende gevallen blijkt.

Is alleen rekening gehouden met het inkomen der vrouw, dan moet alles, wat op de kinderen betrekking heeft, worden doorgehaald of oningevuld gelaten en omgekeerd, indien alleen het inkomen der kinderen in aanmerking komt.

Is het inkomen der vrouw en kinderen enkel in dienstbetrekking genoten, dan worden de modellen 1 of 2 vereischt en wel model 2, wanneer öf de vrouw of één der kinderen in twee dienstbetrekkingen geweest is, terwijl dan voor de overigen moet aangegeven worden, dat zij slechts in ééne dienstbetrekking waren.

Indien meerdere kinderen bij verschillende personen, ondernemingen of instellingen in dienst waren, moet het formulier in dien zin worden aangevuld.

Ontstaat het inkomen der vrouw of van één der kinderen uit dienstbetrekking met pensioen of lijfrente, dan moet worden gebruikt model 3, als ze slechts in ééne dienstbetrekking waren, en model 4, wanneer één hunner in twee dienstbetrekkingen geweest is.

Bestaat het inkomen der vrouw en kinderen enkel in pensioen of lijfrente, zoo kan model 3 of 4 gebezigd en alles, wat op dienstbetrekking slaat, doorgehaald of oningevuld gelaten.

Zijn de aangiftebiljetten ingeleverd, dan stelt de burgemeester ook ten aanzien der loonkiezers een onderzoek in naar de waarheid der opgaven. De daarvoor gebruikelijke formulieren zijn gelijk aan die voor huurkiezers, alleen de vragen zijn natuurlijk anders. Wij laten hier daarom als voorbeeld slechts de vragen volgen, die moeten worden beantwoord, ingeval de aangifte geschiedde krachtens dienstbetrekking of als inwonende zoon (zie volgende bladzijde) en verwijzen voor het overige naar hetgeen daaromtrent op blz. 34 en 37 bij de huurkiezers is gezegd.

Sluiten