Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. De kiezerslijst.

(Artt. 8. 9 en 25-50.)

Na den 14den Febr. wordt met bekwamen spoed de kiezerslijst samengesteld. Immers reeds den 23sten Maart moet deze gereed zijn.

Blijkt nu op grond van ingekomen gegevens, dat iemand, die zich voor de nieuwe kiezerslijst had aangegeven, niet daarop mag geplaatst b. v. wegens bedeeling, te weinig huur of loon enz., dan ontvangt deze daarvan nog schriftelijk mededeeling en wel per aangeteekenden brief. Acht hij dan zijne niet-plaatsing op de kiezerslijst ongegrond, zoo kan hij desverlangd daartegen opkomen.

Op den 23sten Maart verschijnen vervolgens drie alphabetische lijsten:

1°. De nieuwe kiezerslijst.

2°. De lijst van afgevoerde kiezers; dus van hen, die wel op de vorige kiezerslijst staan, maar niet op de nieuwe.

3°. De lijst van nieuwe kiezers; dat zijn zij, die niet op de vorige kiezerslijst voorkomen, maar wel op de nieuwe.

Deze lijsten liggen voor een ieder tot en met den 21sten April op de secretarie ter inzage (ter visie) en zijn daar ook in afschrift of afdruk tegen een bepaalden prijs (leges genoemd) te verkrijgen.

Wij zullen ons alleen tot de kiezerslijst bepalen, hoewel ook de beide andere lijsten en met name die der afgevoerde kiezers belangrijke diensten kunnen bewijzen. De kiezerslijst bevat vaak, zooals wel te begrijpen is, heel wat fouten. Zoo komen er namen van personen op voor, die op 1 Febr. reeds waren overleden of de gemeente hadden verlaten, terwijl er omgekeerd die van anderen op ontbreken, welke er op moesten staan. Ook vindt

Sluiten