Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslissing is met redenen omkleed d.i. bevat de gronden, waarom al of niet gunstig op een verzoek is beschikt. Zij ligt voor een ieder ter inzage en is tegen betaling verkrijgbaar, terwijl men de overgelegde bewijsstukken alsdan kan terugkrijgen. Ileeft men voor een ander verbetering verzocht, dan krijgt deze weer per aangeteekenden brief mededeeling van de beslissing van burgemeester en wethouders maar alleen, indien te zijnen aanzien eenige wijziging in de kiezerslijst wordt gebracht. Er verschijnen alzoo geen twee kiezerslijsten; slechts worden de verbeteringen aan de oorspronkelijk vastgestelde kiezerslijst toegevoegd. Van 15 Mei tot en met 14 Mei van het volgende jaar blijft de kiezerslijst, zooals die door burgemeester en wethouders is vastgesteld, van kracht.

1 och behoeft men zich niet bij de beslissing van burgemeester en wethouders neer te leggen. Een ieder kan daarna nog de uitspraak van den kantonrechter inroepen en vervolgens die van den Hoogen Raad, waarvoor de wet echter slechts enkele dagen tijd geeft. Overigens is hierbij de bijstand van een rechtsgeleerde wel niet vereischt, maar toch zeer wenschelijk. Wordt door den rechter wijziging der kiezerslijst bevolen, dan wordt die verandering alsnog daarin aangebracht.

Verklaring der Kiezerslijst.

Wij geven nu hieronder als voorbeeld een afdruk van eene pagina der kiezerslijst (model I). Ter verduidelijking hebben wij de verschillende kolommen ingevuld en wel zóó, dat alle voorkomende aanwijzingen daarin zijn opgenomen en voor zoover noodig zijn verklaard.

De namen staan in alphabetische orde. Ilebben meerdere kiezers denzelfden naam, dan wordt hunne volgorde geregeld door de alphabetische orde van hun eersten voornaam, zooals uit de derde kolom blijkt.

Moet tengevolge van reclame een kiezer van de lijst worden afgevoerd, dan wordt zijn naam daarop doorgehaald; moet er een worden bijgevoegd, dan wordt zijn naam aan den voet der bladzijde, waarop hij moest voorkomen, geplaatst en krijgt hij tot volgnummer dat van den onmiddellijk voorafgaanden naam met toevoeging van de letters a. b. c. enz. B.v. indien alsnog door reclame op de lijst werden geplaatst Lafeber Johannes en

Sluiten