Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedevaart was een boete, waarover niet licht geoordeeld mag worden. Al bedelend werd de geheele weg afgelegd; van dorp tot dorp, van stad tot stad trok men verder. Aan het kleed, dat gedragen werd, kon eenieder zien, dat de bedevaartganger een boeteling was. En de pelgrim was al heel blij aan het einde van een langen, langen dag, een gastvrij klooster te bereiken, waar hem een verkwikkend maal en eer. nachtleger geboden werd. Vaak toch moest de nacht onder den blooten hemel worden doorgebracht.

Ook bij de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, den anderhalve eeuw langen strijd tusschen den machtigen adel en den opkomenden burgerstand, is Maasland betrokken geweest. Men kent den oorsprong, hoe Willem van Beieren door zijn moeder Margareta van Henegouwen met Holland en Zeeland beleend, in 1350 den strijd om het behoud dier beide gewesten met zijn moeder aanbond. Het was in genoemd jaar, dat Willem van Beieren het bevel uitvaardigde, dat alle manschappen in Maasland en Vlaardinger-Ambacht op de eerste oproeping naar Vlaardingen zouden trekken om die stad te helpen verdedigen. Of die oproeping is geschied, en zoo ja, of de Maaslanders er gehoor aan gegeven hebben, wij hebben het niet kunnen achterhalen. Ook weten we niet met beslistheid, welke partij Maasland in dien

1489) tusschen den Dijckgrave ende Claes Janszoon met sijn soon van den Excessen, dat sij gehanteert hadden aan Joost, Dienare van heer Otto van Egmont, ende naar dat sij met denselven Joost overcomen waren, van welcke geschillen partijen aen wedersijden henluy.den gesummiteert hebben. Ende in beteringe van desen, die soonc van Claes Janszoon gehouden zal wesen te gaen voor onzer Vrouwe van 's-Oravesande ende aldaer te offeren twee toortsen, het stuck van vier ponden wegende, ende oock XXV mannen elcx een halve stuyver te offeren. Ende in Maeslant ende te Vlaerdingen met twaelff mannen elcx eenen halven stuyver offerende, sonder toortse, ende eenen Bei/aert te Nijnzeele tot vermaninge van de welgebooren heemraeden. Noch hier en boven zal Claes Janszoon gehouden wesen te betaelen tot profijtelijck beteringe XV rijnsguldens, te weten: een offcortinge van een glas te 's-Gravesande twaelff rijnsguldens, ende den Dijckgrave voor de costen drie rijnsguldens tot XL grooten 'tstuck: de voorsz. bevaerden met die toortsen te volbrengen voor halff vasten naest coommende, ende de penningen te betaelen Paeschen naest coommende, op die hoochste boeten".

Sluiten