Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L. de Leede. Maar altijd in het geheim, in het middernachtelijk of het vroege morgenuur, opdat men niet zou verraden worden. Want op het bijwonen van een Katholieke godsdienstoefening waren zware straffen gesteld '). Dit zal zóó voortgegaan zijn, tot het den Katholieken toegestaan werd een eigen bedehuis te hebben. Dit zal niet vóór het midden der zeventiende eeuw geschied zijn. Immers vóór 1650 ongeveer was er aan een huis- of schuurkerk voor de Katholieken niet te denken. En het was eerst in 1671, dat door den vicaris-apostolicus, Joannes van Neerkassei, de statie Maasland werd opgericht. Priesters van Schipluiden of Delft behoefden nu niet meer om de acht ot veertien dagen naar Maasland te komen, om er de godsdienstoefeningen te houden of de heilige Sacramenten toe te dienen. De Weleerw. Heer Adriaan van der Goes, een Hagenaar van geboorte, was als pastoor in hun midden gekomen.

Hoeveel de admissie of toelating van den pastoor aan de gemeente gekost heeft, vinden wij nergens vermeld. Of zij toen ook al f 500.— bedroeg?

Het kostte den Maaslandschen Katholieken een heele duit geregeld een priester in hun midden te hebben. Jaarlijks toch moest aan den Baljuw van Delft de som van honderd acht en zestig gulden en tien stuivers opgebracht worden. Bij de komst van een nieuwen pastoor of kapelaan kostte dit de gemeente, zooals we boven zeiden, f 500.—. Kwam er een nieuwe Baljuw, er moesten onder den naam van gouden handschoenen ,.intreeof bienvenugelden" opgebracht worden. Werd de pastoor oud of ziekelijk, er moest een assistent zijn, inaar de Baijuw voer

x) In de „Informatie door last van den Hove van HoIIandt genomen door den baljuw van Delfland", lezen we 't volgende:

Van uit Delft schrijft Wilh. van der Hoeff, hoochbal? van Delflant aan 't Hof van Holland: „Edel.-Moge.-Achtervolgende H.Ed. missive van dato 7 April 1654 my toegesonde, omme my te informeren ende H.Ed. Moge. te rescriberen op de oeffeninghe van de superstitieuse pauselycke Religie der Papisten stouticheyt, of naer behooren soude

wesen ingetoomt, zal H.Ed. Moge. diene voor advys: als dat

ick den 26 April sy geweest tot Scipluyden, ende Maeslant,

ende verscheijde huyse onderwegh liebbe aangeweest, doorsocht ende gevisiteert; doch en hebbe de minste vergaderinghe ofte conventiculen aldaer niet connen vinden, gehouden te werden".

Sluiten