Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK V.

Vernieuwing in 1756 van de (thans afgebroken oude) pastorie. — Vergrooting der kerk in 1768. — Vernieuwing van het achterste gedeelte der kerk in 1800. — Aanleg van het R. K. kerkhof. — Bouw van een toren. — Moeielijkheden over een vrij uit- en overpad. — Herstelling van het orgel. — Stichting der nieuwe kerk onder pastoor Schlüter. — Stichting der R. K. Parochiale school. — Bouw van het tegenwoordige orgel. — Aanleg van de nieuwe kerklaan. — De gebrandschilderde ramen in het priesterkoor. — Bouw van de nieuwe pastorie.

wa

Tot aan het herderlijk bestuur van pastoor Beijnen wordt er niets in het parochiaal archief gevonden, wat ook maar eenige aanwijzing geeft van het verbouwen of herstellen der kerk en pastorie, zelfs niet de minste rekening.

Dat zij echter, voor zoover de Staten van Holland het gedoogden, al in behoorlijke orde gebracht waren, korten tijd na liet herstel der statie alhier, zoodat er geen aanmerkelijke verbouwing of verbetering noodig was, blijkt genoegzaam uit de aankoopen onder de pastoors Hooft en Lagerstond, welke de kerk anders niet gedaan kon hebben.

In de lijst der onroerende goederen van Maaslands R. K. Gemeente, opgemaakt door pastoor J. B. Jehee lezen wij:

„Zeven morgen land gelegen aan de Zuidzijde en aan de Westzijde der Watering, geheeten de Gaagweg, volgens de beschrijving van twee bestaande leenbrieven, gekocht door den Weleerw. Heer Hugo Hooft en Keikmeesters voor de somma van f 250.— de morgen, of te zamen voor de somma van f 1750.—,

Sluiten