Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Remonstranten op de synode te Dordrecht niet gehoord waren

ie en zij te Rotterdam een tegen-synode, waarin zij besloten

m weerwil van de uitgevaardigde plakkaten, met prediken voort te gaan.

Zestien dagen na den dood van Oldenbarnevelt sloot de nationale synode haar 180ste en laatste zitting. Een der vruchten van de langdunge beraadslagingen was een kerkregeling, die echter door e provinciale Staten niet aangenomen werd. Zooals we boven reeds zeiden, werd de leer der Remonstranten door de synode veroor ee.d. Tweehonderd van hun leeraars werden afgezet Diegenen onder hen, welke de Acte van stilstand teekenden' waarbij z.j beloofden een ambteloos leven te leiden, zouden een jaargeld bekomen. Ongeveer twee derden der afgezette predian en weigerden zich daartoe te verbinden en gaven er de voorkeur aan, vrijwillig of gedwongen het land te verlaten.

e hebben met opzet de Muze onzer vaderlandsche historie eens terdeeg ondervraagd; tot recht begrip van hetgeen volgen zal, achtten wij die ondervraging noodig. We vervolgen nu onzen weg door het veld van Maaslands geschiedenis Zooals we boven zeiden: de derde predikant der Nederduitsch

rr™ LgTente W3S WiI'em Crii"se ofCrijnzoon. Hij werd 1 bept. 1599 alhier beroepen en vertrok 8 Mei 1605 naar Brielle.

Reeds in dit jaar was de verdeeldheid tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten in het licht getreden. Prettige dagen zal deze leeraar aldaar met hebben doorgemaakt. De magistraat van Brielle was sterk Arminiaansch, terwijl de predikant Crijnse aanhanger van Oomarus was. Daar de laatste zich niet wilde onderwerpen aan de maatregelen, door de Brielsche magistraat genomen werd hij in 1617 afgezet. In de eerste jaren van zijn verblijf te Brielle had hij „de eenigheid met die van andere gezindheid aldaar onderhouden, doch naderhand scheuring verwekt zoodat de partijen dreigend tegenover elkander stonden.» Niettegenstaande zijn afzetting bleef de predikant in Brielle toch zijn leeraarswerk verrichten. Na 1619, nadat de Contra-Remonstranten een volledige overwinning op hun tegenstanders hadden ehaald zal dat wel ongestoord zijn geweest. Althans in genoemd j on erging de Brielsche magistraat een groote verandering, en traden de Remonstranten meer op den achtergrond.

Sluiten