Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na eenige jaren alhier gearbeid te hebben, werden ds. Taurinus in 1627 door de synode nieuwe punten van beschuldiging voorgehouden. Hoofdzakelijk bestonden zij hierin, dat hij niet enkel geweigerd had zekere acte, ontworpen in de classis van Delft en slaande op de 31 artikelen der synode, te teekenen, maar ook at hij zich tegen de voorschreven classis, tot groote droefheid er. ergernis van zijn kerkeraad, zeer had vergrepen. Voorts werd tm ten laste gelegd, dat hij conversatie en communicatie met de Remonstranten had gehouden. Insgelijks dat hij zich bij de Hooge Overheid had beklaagd: „de classis van Delft had hem ongoddelijke beloften, strijdende tegen de leer van Christus en van de Apostelen, afgeëischt». En ten slotte werd de leeraar beschuldigd, dat hij twee predikatiën had gehouden, waarbij hij zijn toehoorders tegen den kerkeraad en de classis had opgehitst Nadat ds. Taurinus op al deze aanklachten had geantwoord de classis van Delft op dit antwoord repliek had gegeven, en de eerste weer een dupliek geleverd had, kwam de zaak voor de synode, die deii beschuldigde de volgende vragen stelde:

a. of hij nog persisteerde bij zijn overgelegde schriften en re enen en hetgeen hij verder tot zijn verdediging had bijgebracht; - deze vraag werd in bevestigenden zin beantwoord.

- of hij de acte, door de classis van Delft opgesteld, maar die hem nu als een synodaal stuk werd voorgehouden, wilde teekenen; — dit weigerde de predikant.

Dientengevolge werd ds. Taurinus door de vergadering bii provisie van alle kerkelijke diensten te Maasland gesuspendeerd en een commissie benoemd om in die gemeente een onderzoek in te stellen en tevens te trachten den vrede, de rust en de stichting in de Kerk aldaar te herstellen.

Het mocht deze commissie niet gelukken, ds. Taurinus tot boetvaardigheid te brengen; hij bleef bij zijn gevoelens volharden zoodat hij van den Kerkedienst te Maasland werd ontzet en dé kerkeraad gemachtigd een ander in zijn plaats te beroepen.

Eenige jaren later gaf de afgezette predikant door het uitgeven van zeker boekje het bewijs, dat hij zich nog steeds tegen de synodale verordeningen bleef verzetten.

Maar met de suspensie en de algeheele afzetting van den bovengenoemden predikant waren de Remonstrantsche gevoelens

Sluiten