Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim twee eeuwen was al dezelfde als die wij er nu op nahouden. Die glazen schijnen wat al te verleidelijk op de lieve straatjeugd van 1678 en volgende jaren gewerkt te hebben, althans de Haagsche overheid zag zich verplicht een afzonderlijke publicatie tegen deze baldadigheid uit te vaardigen. Of het veel geholpen heeft? De lust om ruiten in te gooien werd er niet door uitgeroeid, en thans, na twee eeuwen, moet er nog menig glas aan gelooven; tegen welk ingooien nog nooit een enkele glazenmaker een klacht

heeft ingediend ter plaatse, waar zulks te doen gebruikelijk is.

*

* *

Is de sprong van Den Haag naar Maasland te groot? Beide hadden deze overeenkomst, dat zij dorpen waren, al heette Huygens Den Haag dan ook „het dorp der dorpen geen". Ommuurd is Den Haag nimmer geweest.

Maar dit verschil was er, dat Maasland vóór 1797 geen straatverlichting heeft gekend. Op 13 October van dat jaar stelde de schout Pieter Coenraad de Coningh, in 't zelfde jaar schout geworden, aan de Municipaliteit voor „te delibereeren over het stellen van lantaarns binnen den Dorpe, waarover gedelibereerd zijnde is met eenparige stemmen de propositie van den Schout goedgekeurd en geresolveert daartoe een vrijwillige gift te openen, en naar bevind van het Montant zooveel lantaarns op de meest benoodigde plaatsen te stellen, als daaruit zullen kunnen aangekocht en gesteld worden. Zullende den onderhoud bij besteding provisioneel voor een jaar uit de Ambagtskasse zonder belasting der ingezetenen betaald worden, en is verder geresolveerd dezelve vrijwillige gift door de Booden te doen incasseeren, en den zeiven ten dien Eynde Extract dezer Resolutie ter hand stellen tot bewijs zijner qualificatie, beneevens eene geslooten bus om daarin te ontvangen de giften".

Nog werd geresolveerd spoed te maken: de winter stond voor

de deur.

De „Booden" toog aan den arbeid en stortte op 12 Nov. d.a.v. uit zijn bus f 98 : 12 st.: 12 penn. Op de lijst, die hij bij zich had gedragen, was voor f 132 : 4 st. geteekend. Alles te samen had zijn ommegang dus f 230 : 16 st.: 12 penn. opgebracht. Juist genoeg om 19 lantaarns te koopen en te stellen. Met

Sluiten