Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIII.

„Reglement voor den Tnrftonder en noodhulp Turftondster in de Zuidbuurt onder Maasland". — „Nader reglement of ordonnantie voor de turftonder of tonster binnen den dorpe en onder het ambacht van Maasland". — „Reglement en Keure met Instructie voor de Waagmeester". — „Reglement en ordonnantie voor den klapwaker".

m

Men heeft wel eens gezegd — boven releveerden we het reeds —, dat in vroeger eeuwen in Holland niets onbelast was dan de lucht, die men inademde. Die bewering is niet zonder grond, want van de meest verschillende zaken werd met het oog op grooter of kleiner offers, die men aan de Rijksschatkist of de dorpskas moest brengen, belasting geheven.

Zoo bestond een

„Reglement voor den Turftonder en noodhulp Turftondster, beijden in de Zuidbuurt onder Maasland.

Den Turftonder en Noodhulp Turftondster zullen op het aannemen van hunne bedieningen moeten presteeren den gerequireerden eed daartoe staande, daarbij beloovende dat zij geenerlei turf zullen tonnen of bewerken uit eenige Scheepen of Vaartuigen, wagens of karren, als waar van hun gebleeken is, dat dezelve aan de Collecteurs daartoe gesteld, behoorlijk zijn aangegeven, en dat zij alle de turf, die zij zullen bewerken, behoorlijk zullen tonnen, volgens het derde artikel van de ordonnantie op de consumptie van turf en kooien geëmaneerd, luydende, „als, namelijk dat de tonnen gevuld zijnde, driemaal gestooten, en alsdan zoodanig opgelegt zal worden, dat geen turven boven de kant op dezelve

Sluiten