Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitsteken, maar meest gelijk blijven, zonder eenige boet of opslagmandekens of ietwat anders daar bij te doen, alles op de boete van 200.— gulden bij de contraventeurs te verbeuren, en voorts in het reguard van de Persoonen tot het meeten van den Turf als boven geordonneerd, op poene van daarover als meineedige gestraft en ten eeuwigen dage uit den Lande van Holland en West-Friesland gebannen te worden, welverstaande cito".

En in 1807 (3 April) werd door de municipaliteit van Maasland „gearresteerd een reglement of ordonnantie voor de turftonder of tonster binnen den dorpe en onder het ambacht van Maasland." Als algemeene bepaling werd gearresteerd:

„In het Dorp en onder het Ambagt van Maasland zullen Agt turftonders off turftonsters zijn; als namentlijk vier in het Dorp, twee aan de Oost- en Westgaag en Maasdijk en Nieuwegt, en twee aan de Zuijdbuurt en boondersluis, zullende die in het Dorp twee aan twee op de beurt moeten tonnen, ende dat een oude met een jonge fungeerende.

Alle de gemelde Turftonders en Turftonsters zullen zich reguleeren en behoorlijk moeten gedragen na de volgende Articulen:

1. Zij zullen wanneer zij lieden teeniger tijd geroepen off gerequireerd worden aan eenig vaar- off rijtuig, tot het tonnen off verwerken van Turff, hun ter gemelder tijd moeten aldaar vervoegen.

2. Ook zullen dezelven, (zich) ter gemelder tijd aldaar bevindende, den een den ander getrouwelijk moeten helpen en bijstaan.

3. De ton of tonnen zullen behoorlijk op den grond moeten staan op het piat of bodem van denzelven, zonder denzelven schuins te mogen zetten off er een off meer turven onder moogen leggen, waardoor eenige schuinste zoude kunnen ontstaan.

4. Zij zullen ook moeten zorgen dat de Turff niet bij overhaasting in de ton werd gegooijd, maar dezelve er lange aan instorten.

5. De ton met twee ordinaire turfmandens geyuld zijnde, zoo zullen de Tonders of Tonsters stiptelijk moeten zorgen, dat zij dezelve onbehoorlijk stooten en ten minste drie maal heen en weer schudden, zoodanig dat de turven oirbaar na de laagte gaan en op den anderen geschut.

6. En zullen de gemelde Turftonders en Turftonsters de gemelde ton ordentelijk en 's lands oirbaar met de turven moeten

12

Sluiten