Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXVIII.

De jongste eeuw in vogelvlucht: De aanleg van de algemeene begraafplaats (1828), - stichting van gemeentegebouwen, — werkzaamheden op sociaal gebied, — de Juliana-feesten op 15 en 16Juni 1909, — slot.

wa

We zijn tot de laatste honderd jaar genaderd. En allereerst vraagt dan onze aandacht, de aanleg van de algemeene begraafplaats in 1828. Zooals we weten werd eerst alleen in de kerken begraven; later verrezen de kerkhoven om de tempelgebouwen. In den Franschen tijd begon men aan de stichting van kerkhoven buiten de bebouwde kom der gemeente te denken. In Juni 1795 werd door de „Provisioneele Representanten van het volk van Holland" besloten, een verbod uit te vaardigen, betreffende het begraven in de kerken. Naar aanleiding daarvan werd dan ook door Maaslands municipaliteit dd. 23 Juni 1795 besloten, in de eerstvolgende „extra-ordinaire vergadering" die kwestie aan de orde te stellen. Dit geschiedde. „Wij hebben — aldus lichtte de Schout de burgers municipalen in — van de Provisioneele Representanten van het volk van Holland een schrijven ontvangen om niet meer in de kerk of op het Kerkhof binnen de gemeente gelegen, te begraven. We hebben alzoo te zoeken naar een terrein, geschikt tot stichting van een kerkhof. Er is ons gewezen op een stuk land, achter den Commandeurshof gelegen. Ik stel voor dat een commissie uit ons midden met den timmerman van het Ambacht oculaire inspectie zal houden." Dienovereenkomstig werd besloten, en de „oculaire inspectie" leerde: het land, aan het Duitsche Huis behoorende, is zeer geschikt en heeft de grootte van anderhalf

Sluiten