Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A. (Hoofdstuk I.)

Giftbrief van Keizer Otto, ten jare 985.

„In den Name van de Heijlige en onverscheijde Drievuldigheid, „Otto, bij der Gratiën Gods, Coning van Romen, alle Christen menschen die nu ter tijd zijn of naemaals weezen zullen, willen wij dat het kondig en openbaer zij, hoe dat wij door begeerten en liefde onzer Moeder Theophane, Keijzerinne, ende ook bij subplicatie van onzen getrouwen Egbert, Aertsbisschop van Trier, ende onzen Neeve Hendrik, Hertoge van Beijeren, onzen getrouwen Graaf Diderick, van Holland, de anderen (de tweede), al dat hij tot nu toe in een Beneficie ende gaven behouden heeft, tussen de Wateren, Vloeden of Rivieren, die men hiet Liera ende Hisla, tot een vreijen eijgendom gegeeven hebben, met al dat daar aan behoort, ende in derselver Beneficien, mette Coningklijke begiftigingen begreepen staat, ende als usufruct (vruchtgebruiker) tot nu toe gebruykt heeft, ende aldat het Dorp Sonnemere (het dorp Sonnemaer, gelegen in Zeeland), genoemt met alle zijne vervallen ende proffijten toebehoort, hem voortaan geeven tot een vrijen eigendom te bezitten; voorts al dat land datter van onze Beneficien is gelegen tussen de twee Vloeden Medemalacha (nu Medemblik), ende Chimmelozara Gemarchi genoemd (nu Chijmeloes of Sindeloes in Oost-Friesland), met alle zijne appendentien en aankleevingen gheven wij nu aan Diderick voornoemt, in proprie en vollen eijgendomme: noch hier toe dat 'er Ieijt in 't Land Texlem (nu Tessel) genoemt, dat hij in zijn beneficien hadde als zijn toebehooren, uitgenoomen dat mcu heet gemeenelijk Huslada (waarschijnlijk nu Honselersdijk) hem geheel geeven tot zijn eijgen in der drie Graafschappen die men noemt Mazalant, Kinnent

15

Sluiten