Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkmeester is der toekomstige onsterfelijkheid. Zijner is een volmaakte kennis, 1 Oor. 2 : 10 („diepten Gods")- Hij geeft wijsheid en bekwaamt tot spreken, Exod. 4 : 11. Hij is de werkmeester en uitdeeler van alle geestelijke gaven, hetzij gewone hetzij buitengewone; en dat gelijkerwijs Hij wil, 1 Cor. 12 : 11 vv. Zoo is Hij dan blijkbaar eene zelfstandigheid in God.

De naam van God wordt Hem ook gegeven. Gods tempel = 's Geestes tempel, 1 Cor. 3 : 17 ; 6 : 19; 2 Cor. <> : lt>. Zie ook Hand. 5 : 3, 4 (den II. Geest liegen — Gode liegen). Vergelijk voorts Jes. 6 : 9 met Hand 28 : 25 (de Heere der heirscharen spreekt = de H. Geest spreekt). Terwijl de 1 iofetcn erkennen, dat hetgeen zij spreken woorden van den God der heirscharen zijn, schrijven Christus en de Apostelen ze aan den H. Geest toe. Bijzonder duidelijk is ook het bewijs ontleend aan wat de Heiland van de zonde tegen den H. Geest

zegt, Matth. 12 : 31.

Nog kunnen hieraan toegevoegd worden enkele bewijzen

voor de Drieëenheid in 't gemeen. Paulus zegt in Ef. 4 : "> z/één geloof, één doop, één God." Jezus beveelt in Matth. 28 : 19, „doopt ze in den naam des Vaders en des Zoons en des H. Geestes." Nu is het duidelijk, dat wij Dien voor den waren God hebben te erkennen, in wiens Naam wij gedoopt worden, m. a. w. in wiens geloof en dienst wij worden ingelijfd door den Doop. Heeft dan niet de eenige God Zich geopenbaard in Vader, Zoon en Geest .J Zijn dan niet in het Wezen Gods drie Personen, in welke de ééne God wordt gekend ?

[Dwaling der Arianen omtrent den Zoon, der Macedonianen omtrent den H. Geest.]

II. Een zekere onderscheiding wordt nu voorts aangewezen tusschen den Vader en het Woord, tusschen het Woordenden II. Geest. Calvijn raadt tot godsvrucht en matigheid in het onderzoek van dit mysterie. Hij herinnert een gezegde van Gregorius van Nazianze : //Ik kan niet denken op ccnen, of ik wordt terstond met den glans van drie omstraald ; ik kan ook de drie niet onderscheiden, ot ik word plotseling tot éénen getrokken."

Sluiten