Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit komt natuurlijk niet van de wet zelve, maar door onze bedorvenheid. En hoe klaarder zij nu Gods gerechtigheid vertoont, des te meer wordt onze ongerechtigheid openbaar; hoe zekerder zij het loon der gerechtigheid voorstelt, des te meer bevestigt zij onze verdoemenis.

Dit leidt ons echter niet (zoo wij behoorlijk vordering maken) tot wanhoop en moedeloosheid, maar tot het aangrijpen van Christus' gerechtigheid, in wien Gods aangezicht blinkt van genade en zachtmoedigheid, ook over ellendige en alles verbeurd hebbende zondaren.

Hij de verworpenen behooren de overtuigingen des gewetens tot dit eerste werk der wet.

2. De wet dient om de goddeloozen in deze wereld door vrees voor straf althans te beteugelen, als door een uitwendigen breidel, zoodat ze hunne boosheid binnen zich houden en niet tot uiterlijke daad komen. Toch zijn ze daardoor niet rechtvaardiger voor God, daar zij inwendig branden en in hun hart Wet en Wetgever haten. Dit is allen onwedergeborenen eigen ; sommigen wat meer bedekt, anderen wat meer openbaar. Deze gedwongene, afgeperste gerechtigheid is noodig voor de menschelijke samenleving. Ook voor de kinderen Gods, vóór hunne roeping, is die dwang nuttig. Zij worden alzoo voor veel uitwendige dartelheid bewaard en eenigerinate gewend om liet juk der gerechtigheid te dragen. Zie 1 Tim. 1 : 9: „De wet is den rechtvaardigen niet gezet, maar " Gal. 3 : 24.

3. De wet is voor de geloovigen een regel des levens. Wel is de wet in hun hart geschreven, d. w. z. ze zijn zóó door het bestuur van den Geest aangedaan, dat zij God begeeren te gehoorzamen — toch is de wet voor hen tweezins nuttig en noodig : a. om dagelijks meer te leeren welke de wil des Heeren zij; b. om hen gedurig tot gehoorzaamheid aan te zetten en van de zonde terug te houden. Zie Ps. 19 : 8 vv.; Ps. 119 :105 enz. Hoe kan de wet zoo zoet voor David zijn ? Hij heeft in de wet den Middelaar aangegrepen, en is inwendig tot gehoorzaamheid vaardig gemaakt. Alzoo strijden deze lofspraken niet met de uitspraken van Paulus, daar deze niet van de nuttigheid der wet voor de wedergeborenen, maar voor den mensch in 't algemeen spreekt.

Sommige onervarenen, die dit niet weten te onderscheiden,

Sluiten