Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarheid, teneinde de ongeschondenheid van zijn naam en zijne goederen te handhaven.

Men kan zich door leugen vergrijpen óf aan den naam, óf aan het goed van den naaste. Exod. '23 : 1, 7; Lev. 19 : 1<>.

Misschien wijst dit gebod allereerst op het valsch getuigenis voor den rechter. Dit is de schandelijkste zonde van deze soort, en in haar wordt alle beschuldiging en achterklap als gruwelijk veroordeeld.

De goede naam van onzen naaste wordt door God beschermd; dus moeten ook wij dien bewaken zooveel behoudens waarheid kan. Niet eene bestraffing ter verbetering, niet eene aanklacht voor het gericht, niet eene openbare berisping ten einde andere zondaren schrik aan te jagen, niet eene bekendmaking bij anderen ter waarschuwing der onkundigen is verboden — maar wel elke hatelijke aantijging, die uit kwaadwilligheid en lust tot achterklap geboren wordt. Ook veroordeelt de Heere alle boerterijen, kwinkslagen en scherts, waarmee wij den naaste honen, alsmede de begeerte om achterklap te hooren, en de booze neiging oin verkeerd te oordeelen. Want God is wetgever over oogen, ooren, tong en gemoed.

Tiende gebod.

Einde : dat wij, naardien God wil, dat het gansche hart met de gezindheid der liefde vervuld zal zijn, alle begeerte, welke met die liefde in strijd is, uit onze harten zullen verbannen.

Inhoud: verboden — alle gedachte en begeerte, die tot nadeel strekt van een ander; geboden — al wat wij voornemen, overwegen, willen, beraadslagen strekke ten welzijn onzer naasten.

De bedenking, dat te voren ook reeds de begeerte tot hoererij en de toeleg tot schade en bedrog verboden is, zoodat dit gebod overbodig schijnt, beantwoordt Calvijn op deze wijze: Er is onderscheid tusschen raadslag en begeerlijkheid. De raadslag is eene opzettelijke toestemming van den wil, als de begeerte het gemoed overwonnen heeft. Zoo in de vorige geboden. Maar de begeerlijkheid kan zijn zonder zoodanige beraadslaging en toestemming, wanneer het gemoed alleen door ijdele en verkeerde inwerpsels wordt geprikkeld en gekitteld. Zoo hier.

Sluiten