Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of onwaardig zijn moet beoordeeld worden „naar Gods Woord." Geloof en bekeering — dan ontbinding; indien het tegendeel — dan niet.

Jlaar is de ontbinding, die van het geloof afhangt ook niet twijlelachtig ? De dienaar is toch niet bekwaam over het geloof van anderen te oordeelen. De hunne is al zeer twijfelachtig en nutteloos. Immers vergeven wordt slechts wat den priester bekend is j is dan de zondaar met God verzoend als hem sommige zonden vergeven zijn ? Kan de conscientie op zulk eene vergeving gerust wezen .J Eene vergeving, die bovendien hare zekerheid ontleent aan den persoon des priesters, die onderscheiden moet wie al of niet vergeving waardig zijn. Oordeelt hij verkeerd, dan is de heele handeling niets waard. De rechte ontbinding geschiedt wel voorwaardelijk t. w. dat de zondaar, zoo hij oprechtelijk de verzoening in Christi offerande zoekt, vertrouwe en beruste in de voorgestelde genade — maar kan hij dwalen, die als heraut verkondigt, wat Gods Woord getuigt? En de zondaar kan eene zekere en klare ontbinding erlangen, als de eenvoudige voorwaarde van het omhelzen der genade van Christus er bij gesteld wordt. Matth. 9 : 20 „U geschiede naar uw geloof."

De biecht is alzoo 1. niet op Gods Woord gegrond; 2. een wet van dwingelandij voor het geweten : 3. een ingrijpen in Gods rechten ;" 4. ingevoerd in tijden van onwetendheid ; 5. tot groote schade der zielen, beide van godvruchtigen en zorgeloozen.

Voldoening door de werken. Tranen, vasten, offeranden en werken der liefde. Deze moeten dienen om het aan Gods gerechtigheid verschuldigde te betalen, om de zonden af te koopen, vergeving te verdienen. De schuld vergeeft God wel, maaide straf moei door voldoeningen worden afgekocht. Dit is in lijnrechten strijd met de leer van de genadige vergeving aller zonden om Christi wil, Jes. 52 : 3; Rom. 5:8; Coll. 2:13 vv. Tit. 3:5; Hand. 10 : 43 enz. enz.

Zij beweren: in den Doop worden wij tot genade aangenomen, door Christus; doch na den Doop moet men weder opstaan door voldoeningen, — het bloed van Christus doet daartoe geen voordeel, dan voorzoover het door de sleutelen der Kerk bediend wordt, — het kruis van Christus en de poenitentia doen 't

É

Sluiten