Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Hoe men het tegenwoordige leven en deszelfs hulpmiddelen heeft te gebruiken.

Hei rechte gebruik der aardsche goederen dient wel naarstig overwogen. Wij moeten de rechte maat weten om die goederen, hetzij tot noodzakelijkheid hetzij tot vermaak, te gebruiken. In 't algemeen hebben wij ze zoo te gebruiken, dat wij steeds bedenken, dat wij deze aarde als pelgrims doortrekken, 1 Cor. 7 : 30.

Van meer dan eene zijde is overdreven. Sommigen zijn te streng en beperken het gebruik der stoffelijke goederen tot de volstrekte noodzakelijkheid en leggen het geweten knellender banden aan dan Gods Woord beveelt. Brood en water. Krates van Thebe. Anderen zijn niet streng genoeg. Zij willen het geheel en al aan ieders geweten overlaten. Dit gaat ook te ver. Want al regelt de Schrift alles niet in bijzonderheden, zij geeft toch wel algemeene regels aan.

Het gebruik van Gods gaven is rechtmatig, wanneer het gericht wordt tot dat einde, waartoe de Gever die geschapen en bestemd heeft. Zoo dient b.v. het voedsel niet slechts tot nooddruft, maar ook tot veraangenaming (smaak, reuk). Calvijn spreekt voorts nog over kruiden, boomen, vruchten, bloemen, metalen, etc., die niet slechts tot volstrekte nooddruft bestemd zijn, maar ook tot aangenaamheid en sieraad, evenals de kleederen des menschen. De mensch is geen blok, en van eene onrnenschelijke wijsbegeerte willen wij niet weten.

Ook zij, die onder het voorwendsel van geoorloofde vrijheid zich alles veroorloven, moeten gebreideld worden. De algemeene regel is : alle dingen zijn daartoe geschapen, dat wij den Gever zouden erkennen en dankzeggen. Hij onmatig of verkeerd gebruik is geen erkentenis of dankzegging mogelijk.

De zekerste en kortste weg is : het tegenwoordige leven verachten, de heinelsche onsterfelijkheid overdenken. Daaruit volgt: 1. den overvloed matig te dragen; 2. gerust en lijdzaam onder gebrek te verkeeren.

Wat 1 betreft. Zie 1 Cor. 7 : 30 vv. //gebruiken als niet gebruikende." De hulpmiddelen moeten ons geen beletselen zijn. Overdaad kan niet alleen in allerlei uitwendige dingen

Sluiten