Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Het Roomsche Pausdom in zijn aanvang, voortgang en toppunt.

Aangaande het primaat van Rome's stoel is het oudste stuk : het besluit van Nicea, waardoor 1". den bisschop van Rome de eerste plaats onder de patriarchen wordt toegekend, en 2°. hem gelast wordt de kerken, die onder zijne stad hooren, te bezorgen. Toch bedoelde men daarmee niet om den bisschop van Rome als aller hoofd te erkennen. Athanasius was op dat concilie voorzitter, en de afgevaardigden van Rome zaten op de vierde plaats. Evenzoo was het op het eerste en tweede concilie van Ephese. Op het concilie van Chalcedon zaten Rome's legaten wel op de eerste plaats, doch niet volgens recht, maar op verzoek van Leo (bisschop van Rome) zei ven aan den Keizer, opdat er minder verwarring zou komen. Op het 5e Concilie van Constantinopel was, zonder protest van Rome, Menna (patriarch van Constantinopel) president. Evenzoo op het concilie van Carfhago. Op het concilie van Aquileja (in Italië) was Ambrosius voorzitter; en van Kome's bisschop wordt niet eens gesproken.

Cyprianus noemt Cornelius (bisschop van Home) niet anders dan broeder, medebisschop, enz. Hij berispt zelfs diens opvolger Stephanus over zijne aanmatiging en domheid. De Afrikaansche kerk oordeelde, op het concilie van Carthago, dat niemand een overste der priesters of eerste bisschop mocht heeten, maar wel : ,/bisschop van den eersten stoel." Oudere documenten noemen hem alleen broeder. Ook Hieronytnus stelde alle bisschoppen gelijk.

Over den titel //algemeen bisschop" is eerst twist ontstaan ten tijde van Gregorius (bisschop van Rome). Toen Johannes, bisschop van Constantinopel, zich dien titel toeeigende, kwam Gregorius daar met alle kracht tegen op. Hij noemt dien titel heiligschennend, een voorbode van den antichrist, //dewijl hij de voetstappen volgt van dengene, die, met verachting van het gezelschap der Engelen, tot het toppunt van heerschappij heeft trachten op te klimmen." Ten onrechte meent Gregorius dat die titel te Chalcedon den Hoomschen bisschop (Leo) werd aangeboden, doch door hem geweigerd.

Sluiten