Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Constantinopel) ,/algemeen bisschop" te zijn. Daartegen verzette Gregorius zich terecht, doch hij wilde ook zelf dien titel niet hebben, en berispte Eulogius (bisschop van Alexandrië), die hem „algemeene paus" noemt. Door de gunst van keizer Mauritius hield Johannes zijne pretentie vol, maar Rome won het op den duur. Keizer Phocas stond Rome (Ronifacius III) toe het hoofd van alle kerken te zijn. Griekenland en Azië vielen hein echter spoedig af, en Frankrijk verzette zich totdat Pepijn zich van de regeering meester maakte, en tot vergoeding voor de hulp des pausen, aan Zacharias de geestelijke macht over de bisschoppen van Frankrijk toestond. Karei de Groote versterkte dat gezag. En zoo is de oude staat der kerk in Frankrijk en Duitschland veranderd. De bisschoppen waren niet moedig of ontwikkeld genoeg om Roine's tirannie tegen te staan, waarover Rernardus in zijne dagen reeds biltere jammerklachten deed hooien.

Ergerlijk is de aanmatiging van gezag in den tegenwoordigen tijd. Allen, bisschoppen en synoden, moeten den Paus gehoorzamen. Allen worden door hem geoordeeld, hij alleen door God (zie de rommelzode van Gratianus). Ilij is het opperhoofd der kerk op aarde, de Algemeene Risschop der geheele wereld.

Valsche geschriften op naam van oude bisschoppen, zelfs op dien van een bisschop van Constantinopel (!) worden als bewijsstukken aangevoerd. Decretaalbrieven van Gregorius IX en van Clemens, de Extravanganten van Martinus, enz. enz. Hiertegenover wijst Calvijn op het woord van Cyprianus op een concilie — het besluit van het concilie van Carthago — het getuigenis van Gregorius tegen den naam : „algemeen bisschop" en ,/Hoofd" — diens brief aan Eulolius, bisschop van Alexandrië, enz. Genoemde Gregorius zegt o. m. : //Petrus was een voornaam lid van het lichaam ; Johannes, Andreas, Jacobus waren hoofden van bijzondere vergaderingen; echter zijn ze tezamen leden van de Kerk onder één Hoofd; ja, de heiligen vóór de wet, de heiligen onder de wet, de heiligen onder de genade zijn allen tezamen gesteld onder de leden om het lichaam des lleeren te volmaken, en niemand van hen heeft ooit gewild dat hij Algemeen Risschop zou genoemd worden."

Men moest zich schamen den tegenwoordigen staat des Pausdoms te verdedigen, die honderd maal meer verdorven is dan

Sluiten