Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruike. De eerste Christenen waren volhardende in de breking des broods, Hand. 2 : 42. In elke vergadering der gemeente behoorde het plaats te hebben, en ieder die de prediking bijwoonde, ook het Sacrament te gebruiken. Alzoo geschiedde het in de Corinthische gemeente en eeuwen daarna. Tengevolge van nalatigheid zijn er oudtijds vele en scherpe regels gemaakt; de nalatigen werden niet alleen vermaand, maar ook wel gecensureerd, tot afsnijding toe. Augustinus zegt, dat het in zijn tijd op sommige plaatsen alle dagen, elders op bepaalde dagen bereid werd. De gewoonte om maar eenmaal 'sjaars het Avondmaal te gebruiken is uit den duivel, en evenzoo de bepaling dat eenmaal genoeg is (Paschen). 't Is waar, niemand moet tot het Avondmaal gedwongen worden, doch allen moeten daartoe wel vermaand en aangespoord worden ; ook behooren de tragen te worden bestraft.

Uit dienzelfden winkel is de instelling voortgekomen otn de heltt des Avondmaals den leeken en wereldlijken te onthouden, en alleen aan de geestelijken te geven. Wat zegt de eeuwige t*od ? Drinkt allen daaruit! Zij wijzen op gevaren — heeft de eeuwige Wijsheid die niet voorzien? Ze zeggen : één teeken is genoeg, en bevat alles; door concomitantia (vergezelschapping) bevat het lichaam ook het bloed. Hoe vermetel ! Christus zegt eerst: „dat is mijn lichaam;" en daarna: „dat is mijn bloed." Ook zegt Hij niet: „dat ben Ik." De instelling van Christus

spreekt in dezen zeer duidelijk „Hoe komt het, vraagt

Calvijn, dat men duizend jaren lang aan allen den drinkbeker gegeven heeft ,J" en bewijst dan dit laatste op bondige wijze uit de oude schrijvers. Gelasius, een van Rome's bisschoppen, noemde dit onthouden van den beker kerkroof. Het is alsof Christus opzettelijk met het oog op deze dwaling van den drinkbeker zegt: „drinkt allen daaruit."

HOOFDSTUK XVIII.

De Paapsche Mis, eene ontheiliging en vernietiging van het Avondmaal van Christus.

Op de bovengenoemde wijze heeft Satan het Avondmaal ver-

Sluiten